INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình quản lý sinh viên Python lưu mảng và dictionary

Hãy viết chương trình quản lý sinh viên bằng Python, gồm các chức năng chính như sau:

 • Khởi đầu là danh sách sinh viên rỗng.
 • Thông tin lưu trữ gồm mã sinh viên và tên sinh viên
 • Cho phép người dùng chọn chức năng như sau:
  • 1: Thêm sinh viên
  • 2: Xóa sinh viên
  • 3: Sửa sinh viên
  • 4: Xem danh sách sinh viên

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này trong Python thì ta sử dụng mảng để lưu trữ danh sách sinh viên, và dictionary trong Python để lưu trữ thông tin cho mỗi sinh viên.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mỗi khi người dùng thực hiện xong một thao tác thì sẽ hỏi họ chọn chức năng, nếu muốn thoát khỏi chương trình thì nhập "exit".

Cấu trúc lưu trữ sinh viên:

infor = {
  'id': '',
  'name': '' 
}

Bài giải chi tiết:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Học Python tại Freetuts.net
# Author: Cường Nguyễn
# Link https://freetuts.net/ref/chuong-trinh-quan-ly-sinh-vien-python-421.html

print("Chương trình quản lý sinh viên Python")

def addStudent():
  """Hàm thêm một sinh viên"""

  print("*** THÊM SINH VIÊN ***")

  # Danh sách sinh viên
  global listStudents

  # Cấu trúc lưu trữ một sinh viên
  infor = {
    'id' : '',
    'name' : ''
  }

  # Nhập ID, có kiểm tra trùng ID thì nhập lại
  print("Nhập ID sinh viên:")
  id = input()

  while True:
    student = findStudent(id)
    if student != False:
      print("ID này đã tồn tại, vui lòng nhập lại:")
      id = input()
    else:
      break

  infor['id'] = id

  # Nhập tên
  print("Nhập tên sinh viên:")
  infor['name'] = input()

  # Lưu vào danh sách sv
  listStudents.append(infor)


def findStudent(id):
  """Hàm tìm một sinh viên"""
  global listStudents
  for i in range(0, len(listStudents)):
    if listStudents[i]['id'] == id:
      # Trả về mảng gồm 2 phần tử,
      # 0 là vị trí tìm thấy và 1 là dữ liệu
      return [i, listStudents[i]]
  return False

def deleteStudent():
  """Hàm xóa sih viên"""
  print("*** XÓA SINH VIÊN ***")
  print("Nhập ID sinh viên cần xóa:")
  id = input()

  global listStudents
  student = findStudent(id)

  if student != False:
    listStudents.remove(student[1])
    print("Xóa sinh viên thành công")
  else :
    print("Không tìm thấy sinh viên cần xóa")

def showStudents():
  """Hàm hiển thị danh sách sv"""
  print("*** DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN TẠI ***")
  global listStudents
  for i in range(0, len(listStudents)):
    print("[",listStudents[i]['id'],"]", "[",listStudents[i]['name'],"]",)

def editStudent():
  """Hàm sửa sinh viên"""
  print("*** SỬA THÔNG TIN SINH VIÊN ***")
  global listStudents
  print("Nhập ID sinh viên cần sửa")
  id = input()
  student = findStudent(id)
  if student == False:
    print("Không tìm thấy sinh viên ", id)
  else :
    print("Nhập tên sinh viên")
    name = input()
    student[1]['name'] = name
    listStudents[student[0]] = student[1]

# CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH
listStudents = []
action = 0

while action >= 0:
  if action == 1:
    addStudent()
  elif action == 2:
    deleteStudent()
  elif action == 3:
    editStudent()
  elif action == 4:
    showStudents()

  print("Chọn chức năng muốn thực hiện:")
  print("Nhập 1: Thêm sinh viên")
  print("Nhập 2: Xóa sinh viên")
  print("Nhập 3: Sửa sinh viên")
  print("Nhập 4: Xem danh sách sinh viên")
  print("Nhập 0: Thoát khỏi chương trình")
  action = int(input())
  if action == 0:
    break

Kết quả:

chuong trinh quan ly sinh vien python JPG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top