INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In ra các số chẵn trong mảng bằng Python

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình in ra các số chẵn trong mảng bằng Python, bằng cách sử dụng vòng lặp và lệnh if else trong Python để tìm số chẵn.

Ứng dụng yêu cầu người dùng thêm phần tử cho mảng cho tới khi họ nhập vào "exit", sau đó xuất ra các số chẵn mà người dùng đã nhập đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này khá đơn giản, ta sử dụng toán tử chia lấy % để kiểm tra, nếu kết quả khác 0 là số lẻ, bằng 0 là số chẵn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để cho phép người dùng nhập các phần tử không giới hạn thì ta phải sử dụng vòng lặp while, và điều kiện để thoát vòng lặp while là giá trị nhập vào là "exit".

Bạn cũng nên yêu kiểm tra thêm điều kiện bắt buộc người dùng nhập vào là số nguyên nhé, như vậy chương trình sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn.

# Học Python tại freetuts.net
# Tác giả: Cường Nguyễn
# VD: In ra các sỗ chẵn trong mảng

print("Chương trình in ra các số chẵn trong mảng bằng Python")
print("Gõ exit để thoát chương trình")

def nhap_data():
  """Hàm nhập dữ liệu vào mảng"""
  global listNum
  while True:
    try :
      print('Hãy nhập vào một số nguyên: ')
      tmp = input()
      if tmp == 'exit':
        break
      tmp = int(tmp)
      listNum.append(tmp)
    except ValueError:
      print("Lỗi, bạn phải nhập vào số nguyên: ")


def in_so_chan(listNum):
  """Hàm in ra các số chẵn một mảng"""
  for i in listNum:
    if i % 2 == 0:
      print(i, end=' ')


# Chương trình chính
listNum = []
nhap_data()
in_so_chan(listNum)

Chạy chương trình bạn sẽ thu được kết quả như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ket qua in ra so chan trong mang JPG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top