INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

In ra các số chẵn trong mảng bằng Python

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình in ra các số chẵn trong mảng bằng Python, bằng cách sử dụng vòng lặp và lệnh if else trong Python để tìm số chẵn.

Ứng dụng yêu cầu người dùng thêm phần tử cho mảng cho tới khi họ nhập vào "exit", sau đó xuất ra các số chẵn mà người dùng đã nhập đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này khá đơn giản, ta sử dụng toán tử chia lấy % để kiểm tra, nếu kết quả khác 0 là số lẻ, bằng 0 là số chẵn.

Để cho phép người dùng nhập các phần tử không giới hạn thì ta phải sử dụng vòng lặp while, và điều kiện để thoát vòng lặp while là giá trị nhập vào là "exit".

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn cũng nên yêu kiểm tra thêm điều kiện bắt buộc người dùng nhập vào là số nguyên nhé, như vậy chương trình sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn.

# Học Python tại freetuts.net
# Tác giả: Cường Nguyễn
# VD: In ra các sỗ chẵn trong mảng

print("Chương trình in ra các số chẵn trong mảng bằng Python")
print("Gõ exit để thoát chương trình")

def nhap_data():
  """Hàm nhập dữ liệu vào mảng"""
  global listNum
  while True:
    try :
      print('Hãy nhập vào một số nguyên: ')
      tmp = input()
      if tmp == 'exit':
        break
      tmp = int(tmp)
      listNum.append(tmp)
    except ValueError:
      print("Lỗi, bạn phải nhập vào số nguyên: ")


def in_so_chan(listNum):
  """Hàm in ra các số chẵn một mảng"""
  for i in listNum:
    if i % 2 == 0:
      print(i, end=' ')


# Chương trình chính
listNum = []
nhap_data()
in_so_chan(listNum)

Chạy chương trình bạn sẽ thu được kết quả như sau:

ket qua in ra so chan trong mang JPG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top