Home > Python > Python căn bản > In ra các số chẵn trong mảng bằng Python
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

In ra các số chẵn trong mảng bằng Python

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình in ra các số chẵn trong mảng bằng Python, bằng cách sử dụng vòng lặp và lệnh if else trong Python để tìm số chẵn.

Ứng dụng yêu cầu người dùng thêm phần tử cho mảng cho tới khi họ nhập vào "exit", sau đó xuất ra các số chẵn mà người dùng đã nhập đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này khá đơn giản, ta sử dụng toán tử chia lấy % để kiểm tra, nếu kết quả khác 0 là số lẻ, bằng 0 là số chẵn.

Để cho phép người dùng nhập các phần tử không giới hạn thì ta phải sử dụng vòng lặp while, và điều kiện để thoát vòng lặp while là giá trị nhập vào là "exit".

Bạn cũng nên yêu kiểm tra thêm điều kiện bắt buộc người dùng nhập vào là số nguyên nhé, như vậy chương trình sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn.

# Học Python tại freetuts.net
# Tác giả: Cường Nguyễn
# VD: In ra các sỗ chẵn trong mảng

print("Chương trình in ra các số chẵn trong mảng bằng Python")
print("Gõ exit để thoát chương trình")

def nhap_data():
  """Hàm nhập dữ liệu vào mảng"""
  global listNum
  while True:
    try :
      print('Hãy nhập vào một số nguyên: ')
      tmp = input()
      if tmp == 'exit':
        break
      tmp = int(tmp)
      listNum.append(tmp)
    except ValueError:
      print("Lỗi, bạn phải nhập vào số nguyên: ")


def in_so_chan(listNum):
  """Hàm in ra các số chẵn một mảng"""
  for i in listNum:
    if i % 2 == 0:
      print(i, end=' ')


# Chương trình chính
listNum = []
nhap_data()
in_so_chan(listNum)

Chạy chương trình bạn sẽ thu được kết quả như sau:

ket qua in ra so chan trong mang JPG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
In ra các số chẵn trong mảng bằng Python
Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng Python
Sự khác nhau giữa mảng, tuple, dictionary và set trong Python
Sắp xếp mảng tăng / giảm dần bằng Python
Chương trình quản lý sinh viên Python lưu mảng và dictionary

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP