python gif Python căn bản

Quảng cáo

Sắp xếp mảng tăng / giảm dần bằng Python

Hãy viết chương trình Python sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần và giảm dần, danh sách các phần tử do người dùng nhập vào và đó phải là danh sách các số nguyên.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Qua bài tập sắp xếp mảng Python này sẽ giúp bạn hiểu được thuật toán sắp xếp nổi bọt, bằng cách sử dụng hai vòng lặp for lồng nhau để sắp xếp thứ tự cho chúng.

Thuật toán này khá đơn giản cho trường hợp sắp xếp tăng dần như sau:

Quảng cáo

 • Vòng lặp 1 sẽ lặp qua lần lượt các phần tử trong mảng,
 • Mỗi lần lặp sẽ lặp tiếp các phần tử phía sau bằng cách sử dụng thêm một vòng lặp nữa,
 • Nếu có phần tử phía sau nào bé hơn phần tử đang lặp ở vòng 1 thì đổi vị trí cho chúng.
 • Cứ như vậy cho tới khi vòng lặp 1 kết thúc thì ta thu được kết quả

Trường hợp sắp xếp giảm dần thì ta chỉ cần đổi điều kiện từ bé hơn sang lớn hơn.

Để đơn giản hóa thì trong bài giải này mình chỉ làm trường hợp sắp xếp tăng dần thôi nhé.

Xem chương trình mẫu dưới đây:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
# SẮP XẾP TĂNG DẦN

numbers = [3,45,2,46,5,25,65,8,57,67]
lenth = len(numbers)

# Lặp từ phần tử đầu đến kế cuối,
# Vì khi đến phần tử cuối là đã sắp xếp thànhcông
for i in range(0, lenth - 1):
  for j in range(i + 1, lenth):
    if (numbers[i] > numbers[j]):
      # Hoán đổi vị trí
      tmp = numbers[i]
      numbers[i] = numbers[j]
      numbers[j] = tmp

print(numbers)
# Kết quả: [2, 3, 5, 8, 25, 45, 46, 57, 65, 67]

Áp dụng vào chương trình chính:

Quảng cáo

# Học Python tại Freetuts.net
# Author: Cường Nguyễn

# SẮP XẾP TĂNG DẦN
def sap_xep_tang_dan(numbers):

  lenth = len(numbers)

  # Lặp từ phần tử đầu đến kế cuối,
  # Vì khi đến phần tử cuối là đã sắp xếp thànhcông
  for i in range(0, lenth - 1):
    for j in range(i + 1, lenth):
      if (numbers[i] > numbers[j]):
        # Hoán đổi vị trí
        tmp = numbers[i]
        numbers[i] = numbers[j]
        numbers[j] = tmp

  return numbers

# Chương trình chính
print("Chương trình sắp xếp mảng Python")
print("Bạn muốn tạo mảng có bao nhiêu phần tử", end=":")

length = int(input())
numbers = []

for i in range(0, length):
  print("Nhập phần tử thứ ", (i + 1), end=":")
  numbers.append(int(input()))

print("Mảng trước khi sắp xếp")
print(numbers)

print("Mảng sau khi sắp xếp")
print(sap_xep_tang_dan(numbers))


Chạy lên kết quả sẽ như sau:

ket qua sap xep mang tang dan JPG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top