INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp mảng tăng / giảm dần bằng Python

Hãy viết chương trình Python sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần và giảm dần, danh sách các phần tử do người dùng nhập vào và đó phải là danh sách các số nguyên.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Qua bài tập sắp xếp mảng Python này sẽ giúp bạn hiểu được thuật toán sắp xếp nổi bọt, bằng cách sử dụng hai vòng lặp for lồng nhau để sắp xếp thứ tự cho chúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thuật toán này khá đơn giản cho trường hợp sắp xếp tăng dần như sau:

 • Vòng lặp 1 sẽ lặp qua lần lượt các phần tử trong mảng,
 • Mỗi lần lặp sẽ lặp tiếp các phần tử phía sau bằng cách sử dụng thêm một vòng lặp nữa,
 • Nếu có phần tử phía sau nào bé hơn phần tử đang lặp ở vòng 1 thì đổi vị trí cho chúng.
 • Cứ như vậy cho tới khi vòng lặp 1 kết thúc thì ta thu được kết quả

Trường hợp sắp xếp giảm dần thì ta chỉ cần đổi điều kiện từ bé hơn sang lớn hơn.

Để đơn giản hóa thì trong bài giải này mình chỉ làm trường hợp sắp xếp tăng dần thôi nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Xem chương trình mẫu dưới đây:

# SẮP XẾP TĂNG DẦN

numbers = [3,45,2,46,5,25,65,8,57,67]
lenth = len(numbers)

# Lặp từ phần tử đầu đến kế cuối,
# Vì khi đến phần tử cuối là đã sắp xếp thànhcông
for i in range(0, lenth - 1):
  for j in range(i + 1, lenth):
    if (numbers[i] > numbers[j]):
      # Hoán đổi vị trí
      tmp = numbers[i]
      numbers[i] = numbers[j]
      numbers[j] = tmp

print(numbers)
# Kết quả: [2, 3, 5, 8, 25, 45, 46, 57, 65, 67]

Áp dụng vào chương trình chính:

# Học Python tại Freetuts.net
# Author: Cường Nguyễn

# SẮP XẾP TĂNG DẦN
def sap_xep_tang_dan(numbers):

  lenth = len(numbers)

  # Lặp từ phần tử đầu đến kế cuối,
  # Vì khi đến phần tử cuối là đã sắp xếp thànhcông
  for i in range(0, lenth - 1):
    for j in range(i + 1, lenth):
      if (numbers[i] > numbers[j]):
        # Hoán đổi vị trí
        tmp = numbers[i]
        numbers[i] = numbers[j]
        numbers[j] = tmp

  return numbers

# Chương trình chính
print("Chương trình sắp xếp mảng Python")
print("Bạn muốn tạo mảng có bao nhiêu phần tử", end=":")

length = int(input())
numbers = []

for i in range(0, length):
  print("Nhập phần tử thứ ", (i + 1), end=":")
  numbers.append(int(input()))

print("Mảng trước khi sắp xếp")
print(numbers)

print("Mảng sau khi sắp xếp")
print(sap_xep_tang_dan(numbers))


Chạy lên kết quả sẽ như sau:

ket qua sap xep mang tang dan JPG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Top