INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp mảng tăng / giảm dần bằng Python

Hãy viết chương trình Python sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần và giảm dần, danh sách các phần tử do người dùng nhập vào và đó phải là danh sách các số nguyên.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Qua bài tập sắp xếp mảng Python này sẽ giúp bạn hiểu được thuật toán sắp xếp nổi bọt, bằng cách sử dụng hai vòng lặp for lồng nhau để sắp xếp thứ tự cho chúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thuật toán này khá đơn giản cho trường hợp sắp xếp tăng dần như sau:

 • Vòng lặp 1 sẽ lặp qua lần lượt các phần tử trong mảng,
 • Mỗi lần lặp sẽ lặp tiếp các phần tử phía sau bằng cách sử dụng thêm một vòng lặp nữa,
 • Nếu có phần tử phía sau nào bé hơn phần tử đang lặp ở vòng 1 thì đổi vị trí cho chúng.
 • Cứ như vậy cho tới khi vòng lặp 1 kết thúc thì ta thu được kết quả

Trường hợp sắp xếp giảm dần thì ta chỉ cần đổi điều kiện từ bé hơn sang lớn hơn.

Để đơn giản hóa thì trong bài giải này mình chỉ làm trường hợp sắp xếp tăng dần thôi nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Xem chương trình mẫu dưới đây:

# SẮP XẾP TĂNG DẦN

numbers = [3,45,2,46,5,25,65,8,57,67]
lenth = len(numbers)

# Lặp từ phần tử đầu đến kế cuối,
# Vì khi đến phần tử cuối là đã sắp xếp thànhcông
for i in range(0, lenth - 1):
  for j in range(i + 1, lenth):
    if (numbers[i] > numbers[j]):
      # Hoán đổi vị trí
      tmp = numbers[i]
      numbers[i] = numbers[j]
      numbers[j] = tmp

print(numbers)
# Kết quả: [2, 3, 5, 8, 25, 45, 46, 57, 65, 67]

Áp dụng vào chương trình chính:

# Học Python tại Freetuts.net
# Author: Cường Nguyễn

# SẮP XẾP TĂNG DẦN
def sap_xep_tang_dan(numbers):

  lenth = len(numbers)

  # Lặp từ phần tử đầu đến kế cuối,
  # Vì khi đến phần tử cuối là đã sắp xếp thànhcông
  for i in range(0, lenth - 1):
    for j in range(i + 1, lenth):
      if (numbers[i] > numbers[j]):
        # Hoán đổi vị trí
        tmp = numbers[i]
        numbers[i] = numbers[j]
        numbers[j] = tmp

  return numbers

# Chương trình chính
print("Chương trình sắp xếp mảng Python")
print("Bạn muốn tạo mảng có bao nhiêu phần tử", end=":")

length = int(input())
numbers = []

for i in range(0, length):
  print("Nhập phần tử thứ ", (i + 1), end=":")
  numbers.append(int(input()))

print("Mảng trước khi sắp xếp")
print(numbers)

print("Mảng sau khi sắp xếp")
print(sap_xep_tang_dan(numbers))


Chạy lên kết quả sẽ như sau:

ket qua sap xep mang tang dan JPG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top