INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng Python

Hãy viết chương trình tìm kiếm dữ liệu trong mảng bằng Python, cho phép người dùng nhập vào danh sách tên sinh viên, sau đó tìm kiếm thông tin dựa trên danh sách đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để làm bài tập này bằng Python thì bạn phải chia thành hai công đoạn chính. Thứ nhất là nhập dữ liệu vào mảng và thứ hai là tìm kiếm dữ liệu trên mảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for để lặp qua từng phần tử của mảng, sau đó so sánh nếu phần tử cần tìm xuất hiện trong mảng thì in giá trị và vị trí của nó ra.

# Học Python tại freetuts.net
# Tác giả: Cường Nguyễn
# VD: In ra các sỗ chẵn trong mảng

def nhap_data():
  """Hàm nhập dữ liệu vào mảng"""
  global listStudents
  while True:
    print('Nhập tên sinh viên cần thêm: ')
    tmp = input()
    if tmp == '0':
      break
    listStudents.append(tmp)

def tim_sinhvien(name, listStudents):
  """hàm tìm thông tin sinh viên"""
  result = -1
  for i in range(0, len(listStudents)):
    if listStudents[i] == name:
      result = i
      break

  return result

# chương trình chính
print("Chương trình quản lý sinh viên bằng Python")

print("Bước 1: Nhập danh sách sinh viên")
print("Gõ 0 để thoát khỏi chương trình")

listStudents = []
nhap_data()

print("Bước 2: Nhập tên sinh viên muốn tìm")
name = input()

index = tim_sinhvien(name, listStudents)

if (index == -1):
  print("Không tìm thấy sinh viên")
else:
  print("Sinh viên được tìm thấy tại vị trí ", index+1)

Chạy lên và nhập thông tin thì bạn có kết quả dạng như sau:

tim sinh vien JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Qua bài này bạn đã biết cách duyệt tìm dữ liệu trong mảng rồi phải không nào? Chúc bạn thành công nhé!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Top