Home > Python > Python căn bản > Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng Python
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng Python

Hãy viết chương trình tìm kiếm dữ liệu trong mảng bằng Python, cho phép người dùng nhập vào danh sách tên sinh viên, sau đó tìm kiếm thông tin dựa trên danh sách đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để làm bài tập này bằng Python thì bạn phải chia thành hai công đoạn chính. Thứ nhất là nhập dữ liệu vào mảng và thứ hai là tìm kiếm dữ liệu trên mảng.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for để lặp qua từng phần tử của mảng, sau đó so sánh nếu phần tử cần tìm xuất hiện trong mảng thì in giá trị và vị trí của nó ra.

# Học Python tại freetuts.net
# Tác giả: Cường Nguyễn
# VD: In ra các sỗ chẵn trong mảng

def nhap_data():
  """Hàm nhập dữ liệu vào mảng"""
  global listStudents
  while True:
    print('Nhập tên sinh viên cần thêm: ')
    tmp = input()
    if tmp == '0':
      break
    listStudents.append(tmp)

def tim_sinhvien(name, listStudents):
  """hàm tìm thông tin sinh viên"""
  result = -1
  for i in range(0, len(listStudents)):
    if listStudents[i] == name:
      result = i
      break

  return result

# chương trình chính
print("Chương trình quản lý sinh viên bằng Python")

print("Bước 1: Nhập danh sách sinh viên")
print("Gõ 0 để thoát khỏi chương trình")

listStudents = []
nhap_data()

print("Bước 2: Nhập tên sinh viên muốn tìm")
name = input()

index = tim_sinhvien(name, listStudents)

if (index == -1):
  print("Không tìm thấy sinh viên")
else:
  print("Sinh viên được tìm thấy tại vị trí ", index+1)

Chạy lên và nhập thông tin thì bạn có kết quả dạng như sau:

tim sinh vien JPG

Qua bài này bạn đã biết cách duyệt tìm dữ liệu trong mảng rồi phải không nào? Chúc bạn thành công nhé!

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
In ra các số chẵn trong mảng bằng Python
Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng Python
Sự khác nhau giữa mảng, tuple, dictionary và set trong Python
Sắp xếp mảng tăng / giảm dần bằng Python
Chương trình quản lý sinh viên Python lưu mảng và dictionary

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP