python gif Python căn bản

Quảng cáo

Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng Python

Hãy viết chương trình tìm kiếm dữ liệu trong mảng bằng Python, cho phép người dùng nhập vào danh sách tên sinh viên, sau đó tìm kiếm thông tin dựa trên danh sách đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Để làm bài tập này bằng Python thì bạn phải chia thành hai công đoạn chính. Thứ nhất là nhập dữ liệu vào mảng và thứ hai là tìm kiếm dữ liệu trên mảng.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for để lặp qua từng phần tử của mảng, sau đó so sánh nếu phần tử cần tìm xuất hiện trong mảng thì in giá trị và vị trí của nó ra.

Quảng cáo

# Học Python tại freetuts.net
# Tác giả: Cường Nguyễn
# VD: In ra các sỗ chẵn trong mảng

def nhap_data():
  """Hàm nhập dữ liệu vào mảng"""
  global listStudents
  while True:
    print('Nhập tên sinh viên cần thêm: ')
    tmp = input()
    if tmp == '0':
      break
    listStudents.append(tmp)

def tim_sinhvien(name, listStudents):
  """hàm tìm thông tin sinh viên"""
  result = -1
  for i in range(0, len(listStudents)):
    if listStudents[i] == name:
      result = i
      break

  return result

# chương trình chính
print("Chương trình quản lý sinh viên bằng Python")

print("Bước 1: Nhập danh sách sinh viên")
print("Gõ 0 để thoát khỏi chương trình")

listStudents = []
nhap_data()

print("Bước 2: Nhập tên sinh viên muốn tìm")
name = input()

index = tim_sinhvien(name, listStudents)

if (index == -1):
  print("Không tìm thấy sinh viên")
else:
  print("Sinh viên được tìm thấy tại vị trí ", index+1)

Chạy lên và nhập thông tin thì bạn có kết quả dạng như sau:

tim sinh vien JPG

Qua bài này bạn đã biết cách duyệt tìm dữ liệu trong mảng rồi phải không nào? Chúc bạn thành công nhé!

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top