INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng Python

Hãy viết chương trình tìm kiếm dữ liệu trong mảng bằng Python, cho phép người dùng nhập vào danh sách tên sinh viên, sau đó tìm kiếm thông tin dựa trên danh sách đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để làm bài tập này bằng Python thì bạn phải chia thành hai công đoạn chính. Thứ nhất là nhập dữ liệu vào mảng và thứ hai là tìm kiếm dữ liệu trên mảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ta sẽ sử dụng vòng lặp for để lặp qua từng phần tử của mảng, sau đó so sánh nếu phần tử cần tìm xuất hiện trong mảng thì in giá trị và vị trí của nó ra.

# Học Python tại freetuts.net
# Tác giả: Cường Nguyễn
# VD: In ra các sỗ chẵn trong mảng

def nhap_data():
  """Hàm nhập dữ liệu vào mảng"""
  global listStudents
  while True:
    print('Nhập tên sinh viên cần thêm: ')
    tmp = input()
    if tmp == '0':
      break
    listStudents.append(tmp)

def tim_sinhvien(name, listStudents):
  """hàm tìm thông tin sinh viên"""
  result = -1
  for i in range(0, len(listStudents)):
    if listStudents[i] == name:
      result = i
      break

  return result

# chương trình chính
print("Chương trình quản lý sinh viên bằng Python")

print("Bước 1: Nhập danh sách sinh viên")
print("Gõ 0 để thoát khỏi chương trình")

listStudents = []
nhap_data()

print("Bước 2: Nhập tên sinh viên muốn tìm")
name = input()

index = tim_sinhvien(name, listStudents)

if (index == -1):
  print("Không tìm thấy sinh viên")
else:
  print("Sinh viên được tìm thấy tại vị trí ", index+1)

Chạy lên và nhập thông tin thì bạn có kết quả dạng như sau:

tim sinh vien JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Qua bài này bạn đã biết cách duyệt tìm dữ liệu trong mảng rồi phải không nào? Chúc bạn thành công nhé!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top