Ghi chú: Quá trình biên soạn bài viết tại freetuts.net

Đang hoàn thành series học ES6