Thuộc tính caption trong CSS

Thẻ <caption> sử dụng để đặt tiêu đề cho một bảng, thẻ <caption> phải được đặt ngay sau thẻ <table>.

Chỉ có thể đặt một <caption> cho một thẻ <table>

Cách sử dụng thẻ <caption>

Ví dụ: đặt caption cho bảng tiết kiệm

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>

<table>
 <caption>Monthly savings</caption>
 <tr>
  <th>Month</th>
  <th>Savings</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>January</td>
  <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>February</td>
  <td>$50</td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ <caption>

Thẻ <caption> được hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net