Thuộc tính dialog trong CSS

Thẻ dialog định nghĩa một hộp thoại hoặc một cửa sổ.

phần tử dialog sẽ giúp việc tạo các popup hay modal trên trang web một cách dễ dàng.

Cách sử dụng thẻ dialog

Ví dụ: Sử dụng thẻ dialog.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		
		<table>
		 	<tr>
			  <th>
			  	January 
			  	<dialog open>This is an open dialog window</dialog>
			  </th>
			  <th>February</th>
			  <th>March</th>
		 	</tr>
		 	<tr>
			  <td>31</td>
			  <td>28</td>
			  <td>31</td>
		 	</tr>
		</table>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ dialog

 • open - chỉ định phần tử dialog được kích hoạt và người dùng tương tác được với nó.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome 37.0
 • Opera 24.0

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net