Thuộc tính dl trong CSS

Thẻ dl có chức năng mô tả một danh sách các định nghĩa.

Sử dụng kết hợp với thẻ dd( mô tả nội dung định nghĩa) và thẻ dt (mô tả tên của định nghĩa).

Cách sử dụng thẻ dl

Ví dụ: sử dụng thẻ dl kết hợp với thẻ dd và thẻ dt để mô tả định nghĩa các ngôn ngữ lập trình.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<dl>
			<dt>PHP</dt>
			<dd>
				PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ 
				lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được 
				dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ...
			</dd>
			<dt>Javascript</dt>
			<dd>
				Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn
				của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML.
			</dd>
		</dl>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ dl

Thẻ dl được hỗ trợ các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net