HTML Form Tags

Danh sách
form Thẻ form có chức năng tạo một mẫu HTML để người dùng nhập dữ liệu.
label Thẻ label có tác dụng đặt nhãn để mô tả cho thẻ input.
fieldset Thẻ fieldset sẽ nhóm các phần tử có liên quan trong một form.
optgroup Thẻ optgroup có chức năng nhóm các tùy chọn( option) có liên quan trong danh sách tùy chọn.
option Thẻ option sẽ tạo ra một tùy chọn trong danh sách các tùy chọn của thẻ select.
button Thẻ button sẽ tạo ra một nút bấm.
textarea Thẻ textarea sẽ tạo một vùng nhập liệu bao gồm nhiều dòng.
input Thẻ input có chức năng tạo một trường để người dùng có thể nhập dữ liệu đầu vào.
select Thẻ select dùng để tạo một danh sách dạng xổ xuống với nhiều giá trị khác nhau.

Các loại function khác

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.