Thuộc tính iframe trong CSS

Thẻ iframe có chức năng chỉ định một nội dung định tuyến. Nó sử dụng để nhúng một tài liệu khác vào trang của bạn.

Thực chất thì thẻ iframe cũng có tác dụng khá giống với thẻ img, khác biệt là ở chỗ nó sẽ nhúng một tài liệu thay vì chỉ nhúng một hình ảnh như thẻ img.

Vậy khi nào thì nên sử dụng thẻ iframe để nhúng? Trường hợp hay gặp nhất là việc nhúng các video từ yoytube vào trang của bạn. Ví dụ trong bài Biến và khai báo biến trong javascript, có sử dụng video từ youtube, nên nếu để ý code, các bạn sẽ thấy thẻ iframe được sử dụng.

Lưu ý: 

  • Chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính CSS để định dạng cho thẻ iframe.

Cách sử dụng

Ví dụ: Trong ví dụ lần này mình sẽ nhúng video của freetuts từ youtube vào trang cách sử dụng thẻ iframe.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		Video: HTML căn bản - HTML là gì? Bổ cục HTML của trang web
		<div>
			<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/silgKdqMoRk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
		</div>
	</body>
</html>

 

 

Nguồn: freetuts.net