Thuộc tính section trong CSS

Thẻ section sẽ định nghĩa các phần trong trang, chẳng hạn như các chương, danh mục, tiêu đề,footer hoặc bất cứ phần nào của trang.

Bạn nên sử dụng thẻ section khi trang của bạn bao gồm nhiều thành phần, việc sử dụng thẻ section cho mỗi thành phần đó sẽ giúp quá trình quản lý cũng như sửa đổi nội dung về sau trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ section cho từng phần của bài viết và đặt cho chúng một class, id để tiện cho việc quản lí về sau.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
			<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
			<section id="define">
				<h2>Định nghĩa</h2>
				<p>
					PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ l
					ập trình kịch bản hay một loại mã lệnh
				</p>
			</section>
			<section id="history">
				<h2>Lịch sử</h2>
				<p>
					PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do 
					Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu được xem như là một tập con 
					đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến 
					bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng.
				</p>
			</section>
			<section id="syntax">
				<h2>Cú pháp</h2>
				<p>
					PHP chỉ phân tích các đoạn mã nằm trong những dấu giới hạn của nó. 
					Bất cứ mã nào nằm ngoài những dấu giới hạn đều được xuất ra trực tiếp 
					không thông qua xử lý bởi PHP. Các dấu giới hạn thường dùng nhất là <?php và ?>.
				</p>
			</section>
	</body>
</html>

 

Nguồn: freetuts.net