Thuộc tính style trong CSS

Thẻ style có tác dụng xác định thông tin về css cho tài liệu HTML.

Nội dung bên trong thẻ style chỉ định các phần tử HTML sẽ hiển thị như thế nào đối với trình duyệt.

Mỗi tài liệu HTML có thể chứa nhiều thẻ style.

Cách sử dụng thẻ style

Ví dụ: Sử dụng thẻ style để quy định màu chữ hiển thị của thẻ p và thẻ h1.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
		<meta charset="utf-8">
		<style>
			h1 {color:red;}
			p {color:blue;}
		</style>
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

		<p>this is a test.</p>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ style

 • media - chỉ định phượng tiện, thiết bị được tối ưu hóa.
 • type -  chỉ định loại phương tiện của thẻ style.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net