Thuộc tính u trong CSS

Thẻ u sẽ định nghĩa một đoạn văn bản nên được hiển thị khác với văn bản bình thường như một từ sai chính tả hoặc danh từ tiếng Hán.

Văn bản được bao bọc bởi thẻ u sẽ được hiển thị dưới dạng gạch chân khi hiển thị ngoài trình duyệt.

Cách sử dụng

Ví dụ: sửu dụng thẻ u để đánh dấu văn bản sai chính tả.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>

	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>
			Từ đúng chính tả: xem xét
		</p>
		<p>
			Từ sai chính tả: <u>xem sét</u>, <u>sem sét</u>, <u>sem xét</u>.
		</p>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net