Thuộc tính wbr trong CSS

Thẻ wbr sẽ xác định vị trí thích hợp trong văn bản để ngắt dòng

Trong trường hơp bẳn của bạn có chứa nhưng từ rất dài, hoặc để tránh trường hợp trình duyệt sẽ ngắt dòng không hợp lý, bạn nên sử dụng thẻ wbr để xác định vị trí ngắt dòng.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ wbr để xác định vị trí ngắt dòng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>

  <body>
    <h1>Học html miễn phí tại freetvarts.net</h1>

    <p>
      This is a veryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryvery<wbr>longwordthatwillbreakatspecificplaceswhenthebrowserwindowisresizedddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddđ<wbr>sadadadaddddđ.
    </p>
  </body>
</html>

Nguồn: freetuts.net