Home > Các hàm Excel > Boolean Operator Functions
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Boolean Operator Functions

Danh sách
NOT() trả về giá trị ngược lại với giá trị được cung cấp
XOR() trả về giá trị True nếu điều kiện được cung cấp là True, nếu không hàm trả về giá trị False.
OR() trả về TRUE nếu có bất kỳ một giá trị nào là TRUE và trả về FALSE nếu tất cả là FALSE.
AND() trả về kết quả là TRUE hoặc FALSE nếu đối số của hàm định trị là TRUE hoặc FALSE.

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP