ECMAScript 2015 (ES6)

Xin giới thiệu với các bạn series học ES6 (ECMAScript6) miễn phí và duy nhất tại freetuts.net :)

Đây là series dành cho những bạn đã có nền tảng Javascript và muốn tìm hiểu sâu hơn về Javascript nâng cao. ES6 thì vừa mới public vào năm 2015 thôi nên tài liệu tiếng Việt chưa có nhiều, vì vậy mình sẽ cố gắng viết một cách dễ hiểu nhất để các bạn bổ sung kiến thức Javascript nâng cao để trở thành Full Stack thực thụ :)

Đáng lẽ mình chưa viết về ES6 vội nhưng do bên series NodeJS căn bản mình cảm thấy cần phải bổ sung series này trước khi học NodeJS  nên mình mới tranh thủ viết trước, vì vậy những bạn đang theo học series NodeJS vui lòng cho mình tạm ngưng trong vài ngày nhé.

Và lời cuối cùng chúc các bạn học ECMAScript 2015 (ES6) thành công tốt đẹp.

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: ECMAScript 2015 - ES6 là gì?
Bài 02: Điều kiện cần để tự học ES6
Bài 03: ES6 Block Scoped - Khởi tạo biến với từ khóa let
Bài 04: Arrow Function trong ES6
Bài 05: Destructuring Assignments trong ES6
Bài 06: Default Parameters trong ES6
Bài 07: Rest Parameters trong ES6
Bài 08: Const - biến không thay đổi giá trị trong ES6
Bài 09: Collection Sets trong ES6
Bài 10: Collection Maps trong ES6
Bài 11: Collection WeakMap trong ES6
Bài 12: Collection WeakSet trong ES6
Bài 13: Symbol trong ES6
Bài 14: HTML Template String trong ES6
Bài 15: Synchronous là gì? Asynchronous là gì?
Bài 16: Tìm hiểu Promise trong Javascript - ES6
Bài 17: Hiểu rõ hơn về Promise trong Javascript - ES6
Bài 18: Iterables và iterators trong ES6