CÁC FUNCTION TRONG ORACLE

String/Char Functions Mô tả
Hàm LOWER Chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường
Hàm LENGTH2 Đếm chiều dài của chuỗi
Hàm LENGTH Đếm chiều dài của chuỗi
Hàm INSTRC Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTRB Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTR4 Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTR2 Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTR Kiểm tra xem chuỗi con có xuất hiện trong chuỗi cha không
Hàm INITCAP Chuyển đuổi ký tự đầu tiên của mỗi từ sang chữ hoa, còn các ký tự còn lại sang chữ thường
Hàm DUM Xem thông tin chi tiết của một giá trị biểu thức
Hàm DECOMPOSE Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm DECOMPOSE trong Oracle.
Hàm CONVERT Chuyển đổi định dạng của một chuỗi từ bộ kí tự này sang bộ kí tự khác
Hàm CONCAT Nối hai chuỗi lại với nhau
Hàm COMPOSE Chuyển đổi một chuỗi sang định dạng Unicode.
Hàm CHR Chuyển đổi một số thành ký tự tương ứng trung bảng mã ASCII.
Hàm ASCIISTR Chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong một chuỗi bất kì thành chuỗi kí tự ASCII
Hàm ASCII Lấy số thứ tự nằm trong bảng mã ASCI của một kí tự bất kì
Conversion Functions Mô tả
Numeric/Math Function Mô tả
Hàm ABS Lấy giá trị tuyệt đối
Date/Time Function Mô tả
Analytic Function Mô tả
Advanced Function Mô tả