DOM Function

Danh sách
document.getElementsByTagName() Phương thức getElementsByTagName() sẽ trả về tập hợp các phần tử trong trang có tên thẻ được cung cấp khi gọi phương thức. Kết quả sẽ được trả về dưới dạng một đối tượng NodeList object.
document.getElementsByName() Phương thức document.getElementsByName() sẽ trả về tập hợp các phần tử trong trang có thuộc tính name được cung cấp khi gọi phương thức. Kết quả sẽ được trả về dưới dạng một đối tượng NodeList object.
document.getElementsByClassName() Phương thức getElementsByClassName() sẽ trả về tập hợp các phần tử trong trang có thuộc tính class được cung cấp khi gọi phương thức. Kết quả sẽ được trả về dưới dạng một đối tượng NodeList object.
document.getElementById() Phương thức getElementById() sẽ trả về phần tử có thuộc tính ID được cung cấp.
document.writeln() Phương thức writeln() sẽ in một đoạn mã HTML, Javascript hoặc một đoạn văn bản ra màn hình cho người sử dụng.
document.write() Phương thức write() sẽ in một đoạn mã HTML, Javascript hoặc một đoạn văn bản ra màn hình cho người sử dụng.
document.URL Thuộc tính URL sẽ trả về đường dẫn đầy đủ của trang hiện tại, nó cũng có chức năng tương tự như thuộc tính location.href.
document.title Thuộc tính title sẽ trả về hoặc thiết lập tiêu đề của trang hiện tại(tiêu đề sẽ là nội dung bên trong thẻ title).
document.querySelectorAll() Phương thức querySelector sẽ trả về tất cả các phần tử trong tập hợp các kết quả được tìm thấy bởi CSS selector được cung cấp khi gọi phương thức dưới dạng một NodeList object.
document.removeEventListener() Phương thức removeEventListener() sẽ xóa bỏ một sự kiện đã được gán vào bởi phương thức document.addEventListener().
document.readyState Thuộc tính readyState sẽ trả về trạng thái hiện tại của trang.
document.querySelector() Phương thức querySelector() sẽ trả về phần tử đầu tiên trong tập hợp các kết quả được tìm thấy bởi CSS selector được cung cấp khi gọi phương thức.
document.scripts Scripts collection sẽ trả về một collection tập hợp các phần tử script có trong trang.
document.normalize() Phương thức document.normalize() sẽ nối các đoạn text gần kề lại với nhau.
document.links document.links sẽ trả về một collection tập hợp tất cả các liên kết xuất hiện trên trang tài liệu.
document.lastModified Thuộc tính lastModified sẽ trả về thời gian của lần chỉnh sửa trang gần nhất. Thời gian trả về sẽ bao gồm các thông tin giờ, phút, giây và ngày, tháng, năm.
document.inputEncoding Thuộc tính inputEncoding sẽ trả về bộ mã hóa kí tự được sử dụng cho trang.
document.importNode() Phương thức importNode() sẽ lấy một node từ một trang khác và nhập trang hiện tại.
document.implementation Thuộc tính implementation sẽ trả về đối tượng DOMimplementation object, chính là đối tượng đang quản lý trang tài liệu dưới dạng một DocumentImplementation object.
document.images Images collection sẽ trả về tập hợp các thẻ Freetuts.net có trong trang.
document.head Thuộc tính head sẽ trả về phần tử head của trang tài liệu, nếu có nhiều thẻ head trong trang, thẻ head đầu tiên sẽ được trả về.
document.hasFocus() Phương thức hasFocus() sẽ kiểm tra xem liệu trang hoặc bất cứ phần tử nào trên trang có được focus hay không. Nếu có bất cứ phần tử nào trên trang được focus, phương thức sẽ trả về True, ngược lại phương thức sẽ trả về false.
document.forms Collection có thể hiểu như là một bộ chọn có các thuộc tính và phương thức như một object, nó sẽ chọn lấy một tập hợp kết quả. forms collection sẽ trả về tập hợp các thẻ
có trong trang.
document.embeds Collection có thể hiểu như là một bộ chọn, nó sẽ chọn lấy một tập hợp kết quả. embeds collection sẽ trả về tập hợp các thẻ embed có trong trang.
document.domain Thuộc tính domain sẽ trả về tên domain của trang hiện tại.
document.documentURI Thuộc tính documentURI sẽ thiết lập hoặc trả về đường dẫn của trang hiện tại.
document.documentMode Thuộc tính documentMode sẽ trả về phương thức được trình duyệt sử dụng để hiển thị trang hiện tại.
document.documentElement Thuộc tính documentElement sẽ trả về documentElement của trang hiện tại dưới dạng một Element Object, documentElement có thể hiểu như là phần tử gốc của một trang.
document.doctype Thuộc tính doctype sẽ trả về loại tài liệu của trang HTML dưới dạng một DocumentType object.
document.createTextNode() Phương thức createTextNode() được sử dụng để tạo nội dung văn bản. Nội dung văn bản có thể được gán cho một node nào đó đã được tạo trước đó bởi phương thức createElement().
document.createElement() Phương thức createElement() có chức năng tạo một node( hay một thẻ html) với tên node được xác định.
document.createDocumentFragment() Phương thức createDocumentFragment() sẽ tạo ra một đối tượng Node Object ảo với tất cả các thuộc tính và phương thức của một đối tượng Node Object.
document.createComment() Phương thức createComment() sẽ tạo một đoạn ghi chú với nội dung đã được xác định.
document.createAttribute() Phương thức createAttribute() sẽ tạo ra một thuộc tính, tuy nhiên thuộc tính này sẽ chỉ được xác định tên mà chưa có bất kì giá trị nào, phương thức sẽ trả về thuộc tính dưới dạng một đối tượng(Attr object).
document.characterSet Thuộc tính characterSet sẽ trả về bộ mã hóa kí tự được sử dụng cho trang.
document.cookie Thuộc tính document.cookie sẽ thiết lập một giá trị cookies theo dạng name=values hoặc trả về tất cả các giá trị cookies hiện có trong trang theo dạng name=values.
document.body Thuộc tính body được sử dụng để lấy hoặc thiết lập nội dung cho thẻ body, phần thân của trang tài liệu.
document.baseURI Thuộc tính baseURI sẽ trả về URI gốc của trang HTML. Thuộc tính này chỉ có thẻ read-only.
document.anchors Anchors Collection là một dạng thuộc tính kiểu như bộ chọn(selector), Anchors Collection sẽ chọn tất cả các thẻ a được thiết lập thuộc tính name tồn tại trong trang.
document.adoptNode() Phương thức adoptNode() sẽ lấy một thẻ từ một trang khác. Bất cứ loại thẻ nào cũng có thể được lấy bởi phương thức adoptNode(). Tất cả các thẻ con, cháu nằm trong thẻ nếu có đều được lấy về.
document.addEventListener() Phương thức document.addEventListener() sẽ gắn một sự kiện và phương thức xử lý sự kiện cho cả trang. Sử dụng phương thức document.removeEventListener() để xóa bỏ sự kiện đã được gán trước đó bời phương thức document.addEventListener().
document.activeElement Thuộc tính activeElement sẽ lựa chọn phần tử hiện đang được focus trong tài liệu. Thuộc tính này chỉ có quyền read-only. Để focus một phần tử chúng ta sử dụng phương thức element.focus().

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP