Home > Oracle Function

Oracle Function

Chuyên mục tổng hợp Oracle Function, đây là danh sách tất cả các Oracle Function gồm phần giải thích và ví dụ minh họa.

String/Char Functions
Hàm REGEXP_INSTR Tìm một chuỗi con nằm trong chuỗi cha
Hàm NCHR Lấy kí tự tương ứng mã ASCII
Hàm LTRIM Xóa ký tự bên trái
Hàm LPAD Đệm vào bên trái của chuỗi
Hàm LOWER Chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường
Hàm LENGTH2 Đếm chiều dài của chuỗi
Hàm LENGTH Đếm chiều dài của chuỗi
Hàm INSTRC Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTRB Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTR4 Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTR2 Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTR Kiểm tra xem chuỗi con có xuất hiện trong chuỗi cha không
Hàm INITCAP Chuyển đuổi ký tự đầu tiên của mỗi từ sang chữ hoa, còn các ký tự còn lại sang chữ thường
Hàm DUM Xem thông tin chi tiết của một giá trị biểu thức
Hàm DECOMPOSE Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm DECOMPOSE trong Oracle.
Hàm CONVERT Chuyển đổi định dạng của một chuỗi từ bộ kí tự này sang bộ kí tự khác
Hàm CONCAT Nối hai chuỗi lại với nhau
Hàm COMPOSE Chuyển đổi một chuỗi sang định dạng Unicode.
Hàm CHR Chuyển đổi một số thành ký tự tương ứng trung bảng mã ASCII.
Hàm ASCIISTR Chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong một chuỗi bất kì thành chuỗi kí tự ASCII
Hàm ASCII Lấy số thứ tự nằm trong bảng mã ASCI của một kí tự bất kì
Conversion Functions
Hàm TO_DATE Chuyển sang kiểu Date
Hàm TO_CHAR Chuyển thành kiểu chuỗi
Numeric/Math Function
Hàm TRUNC Cắt số sau phần thập phân
Hàm SQRT Tính căn bậc hai
Hàm MIN Lấy giá trị nhỏ nhất
Hàm MAX Lấy giá trị lớn nhất
Hàm FLOOR Làm tròn số ở cận dưới
Hàm COUNT Đếm số lượng records
Hàm CEIL Làm tròn số ở cận trên
Hàm ACOS Lấy giá trị cung cosin
Hàm ABS Lấy giá trị tuyệt đối
Date/Time Function
Hàm CURRENT_DATE Lấy ngày tháng hiện tại
Hàm ADD_MONTHS Cộng / trừ tháng
Analytic Function
Advanced Function

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP