python gif Python căn bản

Quảng cáo

*args và **kwargs trong Python dùng để làm gì?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu hai loại tham số mà nhiều bạn không biết đến, đó là *args**kwargs. Đây là hai tham số đặc biệt được dùng trong trường hợp bạn không chắc chắn số lượng tham số sẽ truyền vào hàm.

Trong Python, chúng ta có thể truyền một số lượng biến vào tham số của hàm bằng cách sử dụng ký hiệu đặc biệt như:

Quảng cáo

 • *args (Non-Keyword Arguments)
 • **kwargs (Keyword Arguments)

Ta sử dụng *args*kwargs để làm đối số truyền vào hàm trong trường hợp không chắc chắn sẽ có bao nhiêu tham số sẽ truyền vào.

Và lưu ý rằng việc đặt tên là args hay kwargs chỉ là quy ước, nên bạn có thể đặt một cái tên khác bất kì, miễn là có sử dụng các dấu ngôi sao.

1. *args trong Python

*args được dùng trong trường hợp truyền tham số vào hàm là những giá trị không có key.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ 1: In ra xem *args có gì đặc biệt

Quảng cáo

def test(*args):
  print(args)

test(1,2,3)

Kết quả khi print(args) thì nó là một tuple, như vậy ta không thể thay đổi giá trị cho các phần tử của args.

args start tuple JPG

Vì là một tupe nên bạn có thể sử dụng những phép toán thường dùng trên tuple như: Sử dụng vòng lặp để duyệt qua các phần tử, kiểm tra một giá trị có xuất hiện trong args không ...

Ví dụ 2: Viết chương trình trả về tổng của các phần tử truyền vào.

def calSum(*args):
  tong = 0
  for item in args:
    tong += item
  return tong

print(calSum(1,2)) # 3
print(calSum(1,2,3,4,5,6)) # 21

Kết quả:

Quảng cáo

args start tuple 1 JPG

2. **kwargs trong Python

**kwargs được dùng trong trường hợp truyền tham số vào hàm sẽ là cặp giá trị key = value.

Ví dụ 1: In ra xem **kwargs có gì đặc biệt nhé.

def showInfor(**kwargs):
  print(kwargs)

showInfor(domain = "freetuts.net", author = 'Nguyễn Văn Cường')

Kết quả:

kwargs 1 JPG

Quảng cáo

Như vậy kết quả khi ta print(kwargs) thì nó là một dict, vì vậy ta có thể thay đổi giá trị của các phần tử kwargs.

Ngoài ra, vì nó là một dict nên ta có thể sử dụng hầu hết các phép tính liên quan đến dict trên kwargs.

Ví dụ 2: In ra thông tin cá nhân của chủ của một website.

def showInfor(**kwargs):
  for item in kwargs.items():
    print(item[0], ' = ' , item[1])

showInfor(domain = "freetuts.net", author = 'Nguyễn Văn Cường')

Kết luận: Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng *args và **kwargs trong Python.

Qua bài này bạn cần nắm vững những thông tin như sau:

Quảng cáo

 • *args dùng trong trường hợp chỉ truyền vào tham số là giá trị, còn **kwargs là dạng key = value
 • *args là Tuple, còn **kwargs là Dict.

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top