INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

*args và **kwargs trong Python dùng để làm gì?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu hai loại tham số mà nhiều bạn không biết đến, đó là *args**kwargs. Đây là hai tham số đặc biệt được dùng trong trường hợp bạn không chắc chắn số lượng tham số sẽ truyền vào hàm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong Python, chúng ta có thể truyền một số lượng biến vào tham số của hàm bằng cách sử dụng ký hiệu đặc biệt như:

 • *args (Non-Keyword Arguments)
 • **kwargs (Keyword Arguments)

Ta sử dụng *args*kwargs để làm đối số truyền vào hàm trong trường hợp không chắc chắn sẽ có bao nhiêu tham số sẽ truyền vào.

Và lưu ý rằng việc đặt tên là args hay kwargs chỉ là quy ước, nên bạn có thể đặt một cái tên khác bất kì, miễn là có sử dụng các dấu ngôi sao.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

1. *args trong Python

*args được dùng trong trường hợp truyền tham số vào hàm là những giá trị không có key.

Ví dụ 1: In ra xem *args có gì đặc biệt

def test(*args):
  print(args)

test(1,2,3)

Kết quả khi print(args) thì nó là một tuple, như vậy ta không thể thay đổi giá trị cho các phần tử của args.

args start tuple JPG

Vì là một tupe nên bạn có thể sử dụng những phép toán thường dùng trên tuple như: Sử dụng vòng lặp để duyệt qua các phần tử, kiểm tra một giá trị có xuất hiện trong args không ...

Ví dụ 2: Viết chương trình trả về tổng của các phần tử truyền vào.

def calSum(*args):
  tong = 0
  for item in args:
    tong += item
  return tong

print(calSum(1,2)) # 3
print(calSum(1,2,3,4,5,6)) # 21

Kết quả:

args start tuple 1 JPG

2. **kwargs trong Python

**kwargs được dùng trong trường hợp truyền tham số vào hàm sẽ là cặp giá trị key = value.

Ví dụ 1: In ra xem **kwargs có gì đặc biệt nhé.

def showInfor(**kwargs):
  print(kwargs)

showInfor(domain = "freetuts.net", author = 'Nguyễn Văn Cường')

Kết quả:

kwargs 1 JPG

Như vậy kết quả khi ta print(kwargs) thì nó là một dict, vì vậy ta có thể thay đổi giá trị của các phần tử kwargs.

Ngoài ra, vì nó là một dict nên ta có thể sử dụng hầu hết các phép tính liên quan đến dict trên kwargs.

Ví dụ 2: In ra thông tin cá nhân của chủ của một website.

def showInfor(**kwargs):
  for item in kwargs.items():
    print(item[0], ' = ' , item[1])

showInfor(domain = "freetuts.net", author = 'Nguyễn Văn Cường')

Kết luận: Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng *args và **kwargs trong Python.

Qua bài này bạn cần nắm vững những thông tin như sau:

 • *args dùng trong trường hợp chỉ truyền vào tham số là giá trị, còn **kwargs là dạng key = value
 • *args là Tuple, còn **kwargs là Dict.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top