INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Yield trong Python dùng để làm gì?

Có nhiều bạn hỏi từ khóa yield trong Python dùng để làm gì nên trong bài này mình sẽ giải thích cách sử dụng yield để thay thế cho lệnh return trong Python nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đọc bài này thì bạn phải nắm vững cách sử dụng hàm nói chung và lệnh return nói riêng nhé, bởi khi bạn hiểu ý nghĩa của return rồi thì sẽ dễ dàng hiểu ý nghĩa của yield.

1. Yield trong Python là gì?

Yield là một keyworrd trong Python được sử dụng để trả về giá trị của hàm mà không hủy đi trạng thái của các biến trong hàm. Nó sẽ tạm giữ trạng thái của các biến ngay tại vị trí yield đầu tiên, để những lần goi hàm tiếp theo sẽ tiếp tục xử lý.

Bất kì một hàm nào có chứa từ khóa yield đều được quy về là một generator object, vì vậy bạn có thể sử dụng nó như một Iterators.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Bạn có thể sử dụng nhiều lệnh yield bên trong một hàm.
 • Mỗi lệnh yield sẽ trả về một phần tử generator object

Ví dụ: Hàm có sử dụng lệnh yield trong Python.

def generate_numbers():
  yield 1
  yield 5
  yield 9

for item in generate_numbers():
  print(item)

Kết quả:

ket qua yield 1 JPG

Sau mỗi lần lặp thì hàm generate_numbers() sẽ được gọi, lúc này nó sẽ trả về lần lượt các số 1, 5 ,9 cho 3 lần lặp.

Nếu bạn cố tình in ra giá trị trả về của yield thì nó là một generator object.

def generate_numbers():
  yield 1
  yield 5
  yield 9

print(generate_numbers())

Kết quả:

ket qua yield 2 JPG

2. Sử dụng iterators với yield trong Python

Chúng ta hãy làm một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về Yield nhé.

Ví dụ: Hãy viết hàm in ra các số chẵn của một mảng được truyền vào hàm.

# Hàm in các số chẵn từ mảng arr
def in_so_chan(arr):
  for i in arr:
    if i % 2 == 0:
      yield i

# Chương trình chính
mang = [1,4,2,3,5,5,654,66,76,87,8]
sochan = in_so_chan(mang)
print(next(sochan))
print(next(sochan))

Trên là cách sử dụng yield trong Python.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top