INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python đơn giản để thực hiện việc này. Chương trình sẽ yêu cầu người dùng nhập một chuỗi, sau đó chuyển đổi tất cả các ký tự chữ hoa thành chữ thường và ngược lại, và in chuỗi đã chuyển đổi ra màn hình.

Đầu tiên, ta sẽ sử dụng hàm input() để lấy chuỗi từ người dùng. Hàm này sẽ hiển thị một thông báo cho người dùng và chờ đợi họ nhập một chuỗi. Sau đó,ta gán chuỗi được nhập vào một biến có tên là "input_string".

input_string = input("Nhập chuỗi: ")

Tiếp theo, ta sẽ sử dụng hai phương thức của đối tượng chuỗi trong Python để chuyển đổi các ký tự. Phương thức lower() chuyển đổi tất cả các ký tự chữ hoa thành chữ thường, và phương thức upper() chuyển đổi tất cả các ký tự chữ thường thành chữ hoa.Mình sẽ lưu kết quả của việc chuyển đổi vào hai biến mới có tên là "lowercase_string""uppercase_string".

lowercase_string = input_string.lower()
uppercase_string = input_string.upper()

Cuối cùng, ta sẽ in ra màn hình hai chuỗi đã chuyển đổi bằng cách sử dụng hàm print().

print("Chuỗi chữ thường:", lowercase_string)
print("Chuỗi chữ hoa:", uppercase_string)

Toàn bộ chương trình sẽ như sau:

input_string = input("Nhập chuỗi: ")
lowercase_string = input_string.lower()
uppercase_string = input_string.upper()
print("Chuỗi chữ thường:", lowercase_string)
print("Chuỗi chữ hoa:", uppercase_string)

Bây giờ, mình đã hoàn thành viết chương trình Python để chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại. Bạn có thể chạy chương trình này và thử nghiệm với các chuỗi khác nhau để kiểm tra tính đúng đắn của nó.

Kết quả chạy chương trình lên màn hình:

z4425752563843 b25c030f9438f06888e7e0684df15b74 jpg

Hy vọng rằng bài tập này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong Python và áp dụng nó vào công việc lập trình của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top