INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số lượng từ trong chuỗi bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python đơn giản để đếm số lượng từ trong một chuỗi được nhập từ người dùng và in kết quả ra màn hình.

Đầu tiên, ta sẽ sử dụng hàm input() để lấy chuỗi từ người dùng. Hàm này sẽ hiển thị một thông báo cho người dùng và chờ đợi họ nhập một chuỗi. Sau đó, ta sẽ gán chuỗi được nhập vào một biến có tên là "input_string".

input_string = input("Nhập chuỗi: ")

Tiếp theo, mình sẽ sử dụng phương pháp split() để tách chuỗi thành các từ riêng biệt. Mặc định, phương pháp split() sẽ tách chuỗi dựa trên khoảng trắng. Kết quả của phương pháp split() là một danh sách các từ trong chuỗi. Ta sẽ gán danh sách này vào một biến có tên là "word_list".

word_list = input_string.split()

Cuối cùng, ta sẽ sử dụng hàm len() để đếm số lượng phần tử trong danh sách "word_list". Điều này sẽ trả về số lượng từ trong chuỗi. Có thể in kết quả này ra màn hình bằng cách sử dụng hàm print().

word_count = len(word_list)
print("Số lượng từ trong chuỗi:", word_count)

Toàn bộ chương trình sẽ như sau:

input_string = input("Nhập chuỗi: ")
word_list = input_string.split()
word_count = len(word_list)
print("Số lượng từ trong chuỗi:", word_count)

Bây giờ, mình đã hoàn thành viết chương trình Python để đếm số lượng từ trong một chuỗi. Bạn có thể chạy chương trình này và thử nghiệm với các chuỗi khác nhau để kiểm tra tính đúng đắn của nó.

Dưới đây là kết quả khi chạy chương trình:

z4425688966018 6302f6a2fea898f0cb93eab3dbd6209d jpg

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách đếm số lượng từ trong một chuỗi bằng Python và áp dụng nó vào công việc lập trình của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Vòng lặp trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Bài tập Python: Nhập và xuất trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary update() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary values() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary pop() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary setdefault() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm Dictionary popitem() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Hàm String format_map() trong Python

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,