INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số lượng từ trong chuỗi bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python đơn giản để đếm số lượng từ trong một chuỗi được nhập từ người dùng và in kết quả ra màn hình.

Đầu tiên, ta sẽ sử dụng hàm input() để lấy chuỗi từ người dùng. Hàm này sẽ hiển thị một thông báo cho người dùng và chờ đợi họ nhập một chuỗi. Sau đó, ta sẽ gán chuỗi được nhập vào một biến có tên là "input_string".

input_string = input("Nhập chuỗi: ")

Tiếp theo, mình sẽ sử dụng phương pháp split() để tách chuỗi thành các từ riêng biệt. Mặc định, phương pháp split() sẽ tách chuỗi dựa trên khoảng trắng. Kết quả của phương pháp split() là một danh sách các từ trong chuỗi. Ta sẽ gán danh sách này vào một biến có tên là "word_list".

word_list = input_string.split()

Cuối cùng, ta sẽ sử dụng hàm len() để đếm số lượng phần tử trong danh sách "word_list". Điều này sẽ trả về số lượng từ trong chuỗi. Có thể in kết quả này ra màn hình bằng cách sử dụng hàm print().

word_count = len(word_list)
print("Số lượng từ trong chuỗi:", word_count)

Toàn bộ chương trình sẽ như sau:

input_string = input("Nhập chuỗi: ")
word_list = input_string.split()
word_count = len(word_list)
print("Số lượng từ trong chuỗi:", word_count)

Bây giờ, mình đã hoàn thành viết chương trình Python để đếm số lượng từ trong một chuỗi. Bạn có thể chạy chương trình này và thử nghiệm với các chuỗi khác nhau để kiểm tra tính đúng đắn của nó.

Dưới đây là kết quả khi chạy chương trình:

z4425688966018 6302f6a2fea898f0cb93eab3dbd6209d jpg

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách đếm số lượng từ trong một chuỗi bằng Python và áp dụng nó vào công việc lập trình của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top