INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược chuỗi bằng Python

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để đảo ngược một chuỗi và in chuỗi đảo ngược ra màn hình. Hãy bắt đầu!

Đầu tiên, ta cần xây dựng một chương trình Python để nhận một chuỗi từ người dùng. Để làm điều đó, mình sử dụng hàm input() để lấy đầu vào từ người dùng và gán nó cho một biến. Dưới đây là đoạn mã để thực hiện điều này:

string = input("Nhập vào một chuỗi: ")

Sau khi mình đã nhận được chuỗi từ người dùng, tiếp theo là đảo ngược chuỗi đó. Python cung cấp một cách đơn giản để đảo ngược chuỗi bằng cách sử dụng cú pháp cắt chuỗi. Ta có thể sử dụng cú pháp [::-1] để đảo ngược chuỗi. Dưới đây là đoạn mã để đảo ngược chuỗi đã nhập:

reversed_string = string[::-1]

Cuối cùng, in ra chuỗi đảo ngược đã tạo ra. Ta có thể sử dụng hàm print() để hiển thị chuỗi đảo ngược ra màn hình. Dưới đây là đoạn mã hoàn chỉnh:

string = input("Nhập vào một chuỗi: ")
reversed_string = string[::-1]
print("Chuỗi đảo ngược: ", reversed_string)

Đoạn mã trên cho phép người dùng nhập một chuỗi, sau đó đảo ngược chuỗi đó và in ra màn hình. Bây giờ, bạn có thể chạy chương trình và thử nghiệm nó bằng cách nhập một chuỗi bất kỳ.

Dưới đây là kết quả về chương trình hoạt động:

z4425037556268 e50b55b3a248ad6c11af9bce998fb478 jpg

Như vậy, mình đã hoàn thành việc viết một chương trình Python để đảo ngược một chuỗi và in ra chuỗi đảo ngược. Bạn có thể sử dụng chương trình này để đảo ngược chuỗi của mình và thực hiện nhiều tác vụ liên quan khác. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện điều này trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Django DetailView trong Python

Django DetailView trong Python

Django ListView trong Python

Django ListView trong Python

Django Todo App trong Python

Django Todo App trong Python

Django Registration trong Python

Django Registration trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Model Django trong Python cho người mới

Model Django trong Python cho người mới

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Top