INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược chuỗi bằng Python

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để đảo ngược một chuỗi và in chuỗi đảo ngược ra màn hình. Hãy bắt đầu!

Đầu tiên, ta cần xây dựng một chương trình Python để nhận một chuỗi từ người dùng. Để làm điều đó, mình sử dụng hàm input() để lấy đầu vào từ người dùng và gán nó cho một biến. Dưới đây là đoạn mã để thực hiện điều này:

string = input("Nhập vào một chuỗi: ")

Sau khi mình đã nhận được chuỗi từ người dùng, tiếp theo là đảo ngược chuỗi đó. Python cung cấp một cách đơn giản để đảo ngược chuỗi bằng cách sử dụng cú pháp cắt chuỗi. Ta có thể sử dụng cú pháp [::-1] để đảo ngược chuỗi. Dưới đây là đoạn mã để đảo ngược chuỗi đã nhập:

reversed_string = string[::-1]

Cuối cùng, in ra chuỗi đảo ngược đã tạo ra. Ta có thể sử dụng hàm print() để hiển thị chuỗi đảo ngược ra màn hình. Dưới đây là đoạn mã hoàn chỉnh:

string = input("Nhập vào một chuỗi: ")
reversed_string = string[::-1]
print("Chuỗi đảo ngược: ", reversed_string)

Đoạn mã trên cho phép người dùng nhập một chuỗi, sau đó đảo ngược chuỗi đó và in ra màn hình. Bây giờ, bạn có thể chạy chương trình và thử nghiệm nó bằng cách nhập một chuỗi bất kỳ.

Dưới đây là kết quả về chương trình hoạt động:

z4425037556268 e50b55b3a248ad6c11af9bce998fb478 jpg

Như vậy, mình đã hoàn thành việc viết một chương trình Python để đảo ngược một chuỗi và in ra chuỗi đảo ngược. Bạn có thể sử dụng chương trình này để đảo ngược chuỗi của mình và thực hiện nhiều tác vụ liên quan khác. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện điều này trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Top