THÔNG TIN ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

Các nhà tuyển dụng vui lòng liên hệ thehalfheart@gmail.com để được cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Họ Tên Số năm KN Kỹ năng
Quang Đại 2 Năm Photoshop, PHP, WordPress, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, LESS, SASS, Javascript, jQuery
Nguyễn Văn Cường 2 Năm PHP, OOP & MVC, Codeigniter, MySQL, Phân tích hệ thống, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, SASS, Javascript, jQuery, ES6
BẢN TIN/THÔNG BÁO
BẢN TIN/THÔNG BÁO X