INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm callable trong Python: Kiểm tra object có thể gọi

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm callable trong Python. Callable là khái niệm được sử dụng khá nhiều khi học Python nâng cao, nhất là các chủ đề liên quan đến function.

Nói chung thì callable là cái gì đó mà có thể gọi được, thường thì đó là những hàm, những phương thức hoặc class trong Python.

1. Hàm callable trong Python

Hàm callable được tích hợp sẵn trong build-in function của Python, nó sẽ trả về True nếu đối tương object truyền vào có thể gọi, ngược lại nó sẽ trả về False.

Cú pháp:

callable(object)

Hàm này chỉ có một tham số truyền vào, và nó sẽ trả về một trong hai giá trị sau:

 • True: nếu object một đối tượng có thể gọi
 • False: nếu object là đối tượng không thể gọi

Lưu ý rằng vẫn có một số trường hợp callable trả về True, nhưng lệnh gọi object lại không thực hiện được. Tuy nhiên, nếu nó trả về False thì chắc chắn object đó là không thể gọi.

2. Các trường hợp callable trong Python

Sau đây là một số trường hợp thường thấy nhất khi sử dụng callable.

Function là callable

Xem ví dụ dưới đây.

# Function
def Freetuts():
  return 5

# một đối tượng được tạo ra từ hàm Freetuts()
let = Freetuts
print(callable(let)) # True

# Test thử một biến bình thường
num = 5 * 5
print(callable(num)) # False

Do biến let là object được tạo ra từ hàm Freetuts nên nó là callable, nghĩa là bạn có thể gọi hàm thông qua object let.

Còn đối với biến num thì đó là một biến bình thường, không được kế thừa phương thức __call__() nên không thể là callable.

Class có thể là callable hoặc không

Đối với class thì có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là nếu trong class bạn không định nghĩa phương thức __call__() thì nó không phải là callable. Ngược lại thì nó sẽ là callable.

Trường hợp 1: Có định nghĩa phương thức __call__()

# Class
class Freetuts:
  def __call__(self):
    print('Hello Freetuts')

# Kiểm tra xem class có callable không
print(callable(Freetuts)) # True

# Kết quả trả về True, điều này chứng tỏ nó là callable
FreetutsObj = Freetuts()

# Gọi được, vì có phương thức call
FreetutsObj() # Hello Freetuts

Trường hợp 2: Mình bỏ phương thức __call__() thì mặc dù kiểm tra class thì là callable, nhưng thực tế thì không thể gọi được.

# Class
class Freetuts:
  pass

# Kiểm tra xem class có callable không
print(callable(Freetuts)) # True

# Kết quả trả về True, điều này chứng tỏ nó là callable
FreetutsObj = Freetuts()

# Nhưng gọi sẽ bị lỗi TypeError
FreetutsObj()

Phương thức của class là callable

Trường hợp cuối cùng, một phương thức của một class sẽ là callable.

# Class
class Freetuts:
  def showMsg(self, msg):
    print(msg)


# Kết quả trả về True, điều này chứng tỏ nó là callable
FreetutsObj = Freetuts()
method = FreetutsObj.showMsg
print(callable(method)) # Callable

# Ghử gọi xem được không
method("Welcome to Freetuts.net")
# Kết quả là được nhé các bạn.

Trên là bài hướng dẫn cách sử dụng hàm callable trong Python, qua đó cũng giải thích cho các bạn hiểu cách kiểm tra một đối tượng có phải là callable không.

Và mình cũng nhắc lại lưu ý ở trên, trường hợp kiểm tra cho class thì mặc dù là callable, nhưng nếu trong class không có phương thức __call__() thì bạn không thể gọi được.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Danh sách function

Cùng chuyên mục:

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Top