INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm callable trong Python: Kiểm tra object có thể gọi

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm callable trong Python. Callable là khái niệm được sử dụng khá nhiều khi học Python nâng cao, nhất là các chủ đề liên quan đến function.

Nói chung thì callable là cái gì đó mà có thể gọi được, thường thì đó là những hàm, những phương thức hoặc class trong Python.

1. Hàm callable trong Python

Hàm callable được tích hợp sẵn trong build-in function của Python, nó sẽ trả về True nếu đối tương object truyền vào có thể gọi, ngược lại nó sẽ trả về False.

Cú pháp:

callable(object)

Hàm này chỉ có một tham số truyền vào, và nó sẽ trả về một trong hai giá trị sau:

 • True: nếu object một đối tượng có thể gọi
 • False: nếu object là đối tượng không thể gọi

Lưu ý rằng vẫn có một số trường hợp callable trả về True, nhưng lệnh gọi object lại không thực hiện được. Tuy nhiên, nếu nó trả về False thì chắc chắn object đó là không thể gọi.

2. Các trường hợp callable trong Python

Sau đây là một số trường hợp thường thấy nhất khi sử dụng callable.

Function là callable

Xem ví dụ dưới đây.

# Function
def Freetuts():
  return 5

# một đối tượng được tạo ra từ hàm Freetuts()
let = Freetuts
print(callable(let)) # True

# Test thử một biến bình thường
num = 5 * 5
print(callable(num)) # False

Do biến let là object được tạo ra từ hàm Freetuts nên nó là callable, nghĩa là bạn có thể gọi hàm thông qua object let.

Còn đối với biến num thì đó là một biến bình thường, không được kế thừa phương thức __call__() nên không thể là callable.

Class có thể là callable hoặc không

Đối với class thì có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là nếu trong class bạn không định nghĩa phương thức __call__() thì nó không phải là callable. Ngược lại thì nó sẽ là callable.

Trường hợp 1: Có định nghĩa phương thức __call__()

# Class
class Freetuts:
  def __call__(self):
    print('Hello Freetuts')

# Kiểm tra xem class có callable không
print(callable(Freetuts)) # True

# Kết quả trả về True, điều này chứng tỏ nó là callable
FreetutsObj = Freetuts()

# Gọi được, vì có phương thức call
FreetutsObj() # Hello Freetuts

Trường hợp 2: Mình bỏ phương thức __call__() thì mặc dù kiểm tra class thì là callable, nhưng thực tế thì không thể gọi được.

# Class
class Freetuts:
  pass

# Kiểm tra xem class có callable không
print(callable(Freetuts)) # True

# Kết quả trả về True, điều này chứng tỏ nó là callable
FreetutsObj = Freetuts()

# Nhưng gọi sẽ bị lỗi TypeError
FreetutsObj()

Phương thức của class là callable

Trường hợp cuối cùng, một phương thức của một class sẽ là callable.

# Class
class Freetuts:
  def showMsg(self, msg):
    print(msg)


# Kết quả trả về True, điều này chứng tỏ nó là callable
FreetutsObj = Freetuts()
method = FreetutsObj.showMsg
print(callable(method)) # Callable

# Ghử gọi xem được không
method("Welcome to Freetuts.net")
# Kết quả là được nhé các bạn.

Trên là bài hướng dẫn cách sử dụng hàm callable trong Python, qua đó cũng giải thích cho các bạn hiểu cách kiểm tra một đối tượng có phải là callable không.

Và mình cũng nhắc lại lưu ý ở trên, trường hợp kiểm tra cho class thì mặc dù là callable, nhưng nếu trong class không có phương thức __call__() thì bạn không thể gọi được.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Danh sách function

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top