python gif Python căn bản

Quảng cáo

Hàm all() trong Python: Kiểm tra danh sách True / False

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm all() trong Python, đây là hàm dùng để kiểm tra dữ liệu của một danh sách như List, Tuple, Dictionary.

Giả sử bạn cần kiểm tra tất cả các phần tử của một danh sách đều có giá trị True hay không thì hãy sử dụng hàm all() nhé. Nhưng vấn đề là làm sao biết dữ liệu nào được quy về True và dữ liệu nào được quy về False?

Các dữ liệu True và False

Dữ liệu quy về False gồm:

  • Là số 0
  • Là rỗng ""
  • Là Null
  • Là False

Dữ liệu quy về true gồm:

  • Tất cả dữ liệu khác với nhóm trên.

Cú pháp hàm all() trong Python

Trước tiên hãy tham khảo cú pháp của hàm này đã nhé.

all(iterable)

Trong đó iterable là một biến kiểu dữ liệu danh sách như Tuple, List, Dictionary. Tức là kiểu dữ liệu chứa nhiều phần tử.

Giá trị trả về hàm all() trong Python

Hàm này trả về True hoặc False, phụ thuộc vào dữ liệu danh sách mà bạn truyền vào:

  • Return True nếu toàn bộ danh sách là True
  • Return False nếu xuất hiện một phần tử là False

Bảng dưới đây mô phỏng các trường hợp xảy ra:

Giá trị trả về của hàm All Python
Khi Return Value
Tất cả phần tử đều True True
Tất cả phần tử đều False False
Một phần tử True, còn lại False False
Một phần tử False, còn lại True False
Rỗng True

Cách dùng hàm all() trong Python

Sau đây chúng ta sẽ làm một vài ví dụ về cách dùng hàm này nhé.

Dùng hàm all với List

# Tất cả giá trị đều True
my_list = [1, 3, 4, 5]
print(all(my_list)) # Return True

# Tất cả giá trị đều False
my_list = [0, False]
print(all(my_list)) # Return false

# Xuất hiện giá trị false
my_list = [1, 3, 4, 0]
print(all(my_list)) # Return false

# Danh sách rỗng
my_list = []
print(all(my_list)) # Return false

Kết quả:

ket qua 1 JPG

Như bạn thấy, chỉ cần có một phần tử chứa giá trị False là hàm sẽ return False.

Dùng hàm all với String:

Khi tham số truyền vào là một chuỗi chứ không phải là một danh sách thì nó return True, cho dù đó là một chuỗi rỗng.

s = "freetuts.net"
print(all(s)) # Return True

s = '000'
print(all(s)) # Return True

s = ''
print(all(s)) # Return True

Kết quả:

tat ca ket qua deu true JPG

Dùng hàm all với Number

Không dùng được nhé các bạn, bởi Number không phải là một list.

Dùng với Dictionary

s = {0: 'False', 1: 'False'}
print(all(s))

s = {1: 'True', 2: 'True'}
print(all(s))

s = {1: 'True', False: 0}
print(all(s))

s = {}
print(all(s))

s = {'0': 'True'}
print(all(s))

Kết quả:

all voi tu dien JPG

Trên là cách sử dụng hàm all() trong Python.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top