Home > Python > Python căn bản > Hàm abs() trong Python: Tìm giá trị tuyệt đối của một số
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm abs() trong Python: Tìm giá trị tuyệt đối của một số

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm abs trong Python để tìm giá trị tuyệt đối của một số bất kì, đây là hàm rất hữu ích khi bạn muốn lấy giá trị dương của các số.

Trước tiên bạn cần phải hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối là gì đã nhé: Giá trị tuyệt đối chính x là số dương được xác định như sau:

  • Nếu x là số dương thì giá trị tuyệt đối của x là chính nó: |x| = x
  • Nếu x là số âm thì giá trị tuyệt đối của -x là x: |-x| = x

Cú pháp hàm abs trong Python

Hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số, công thức của nó như sau:

abs(x)

Trong đó x là số cần tính, nó có thể là một số nguyên (integer), số thực (float), hoặc số phức (complex number). Trường hợp số phức thì hàm này sẽ trả về độ lớn của số.

Giá trị trả về của hàm abs trong Python

Hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số bất kì, và thường rơi vào những trường hợp sau:

  • Đối với kiểu int: Trả về giá trị tuyệt đối là kiểu int
  • Đối với kiểu float: Trả về giá trị tuyệt đối là kiểu float
  • Đối với số phức: Trả về độ lớn của số

Cách dùng hàm abs trong Python

Sau đây chúng ta sẽ thực hành một vài cách sử dụng của hàm này nhé.

Đối với kiểu int và float:

integer = -20
print('Giá trị tuyệt đối của -20 là:', abs(integer))

floating = -30.33
print('Giá trị tuyệt đối của -30.33 là:', abs(floating))

Kết quả:

gia tri tuyet doi int float JPG

Đối với kiểu số phức:

complex = (3 - 4j)
print('Đồ dài của 3 - 4j là:', abs(complex))

Kết quả:

gia tri tuyet doi so phuc JPG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm abs() trong Python: Tìm giá trị tuyệt đối của một số
Hàm all() trong Python: Kiểm tra danh sách True / False
Hàm loat() trong Python dùng để làm gì?
Hàm int() trong Python dùng để làm gì?
Hàm callable trong Python: Kiểm tra object có thể gọi

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP