Home > Python > Python căn bản > Hàm loat() trong Python dùng để làm gì?

Hàm loat() trong Python dùng để làm gì?

Hãy cho biết float trong Python là gì? Đây có phải là một kiểu dữ liệu trong Python không? Công dụng của hàm float() trong Python dùng để làm gì?

Đây là chủ đề mà nhiều người hỏi nên hôm nay mình soạn một bài để hướng dẫn sử dụng luôn các bạn nhé.

Float trong Python là gì?

Float trong Python là một kiểu dữ liệu Number, dùng lưu trữ những loại dữ liệu về số thực có dấu chấm phẩy động.

Ví dụ: Các số 2.9, 3.4, 6.1 ... là kiểu float

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Nếu bạn muốn lưu trữ số chắn thì hãy sử dụng kiểu int. Tuy nhiên, thực tế thì bạn cũng có thể dùng kiểu float, nhưng nó sẽ lưu ở dạng có dấu phẩy động.

Ví dụ: Số 3 thì lưu 3.0, số 4 thì lưu 4.0

Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo bài viết các kiểu dữ liệu trong Python.

Hàm float() trong Python dùng để làm gì?

Hàm float() dùng để ép kiểu dữ liệu, tức sẽ chuyển kiểu dữ liệu bất kì sang kiểu float.

Ví dụ: Bạn muốn chuyển chuỗi str = "3.1" thành kiểu float thì sử dụng cách sau.

str = "3.2"
fl = float(str)

print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

Kết quả nó trả về như sau:

3.2  có kiểu dữ liệu là  <class 'float'>

Xem hình để hiểu rõ hơn.

float trong python JPG

Có thể ép được từ kiểu nào sang kiểu float?

Không phải mọi kiểu dữ liệu đều có thể sử dụng hàm float trong Python để ép kiểu.

Dưới đây là một số trường hợp cho phép:

  • Ép kiểu int sang float
  • Ép kiểu string sang float, với điều kiện giá trị của chuỗi phải là số
  • Ép boolean sang float (True => 1, False => 0

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.


# Ép từ kiểu string -> float
fl = float("3.4")
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

# Ép từ boolean sang float
fl = float(True)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

fl = float(False)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

# Ép từ int sang float
fl = float(12)
print(fl, " có kiểu dữ liệu là ", type(fl))

Kết quả như sau:

ket qua ep kieu float JPG

Tham khảo thêm: Ép kiểu dữ liệu trong Python

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm abs() trong Python: Tìm giá trị tuyệt đối của một số
Hàm all() trong Python: Kiểm tra danh sách True / False
Hàm loat() trong Python dùng để làm gì?
Hàm int() trong Python dùng để làm gì?
Hàm callable trong Python: Kiểm tra object có thể gọi

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP