Home > Python > Python căn bản > Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số

Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số

Hãy viết một hàm Python dùng để tìm giá trị lớn nhất của ba số được nhập vào từ bàn phím, bạn có thể sử dụng hàm put để nhận dữ liệu từ người dùng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hàm tìm số lớn nhất này cũng khá đơn giản, nhưng qua đó cũng giúp bạn hiểu được cách khai báo hàm và truyền tham số vào hàm.

Tham khảo bài giải dưới đây.

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""
print("Bài tập Python dùng hàm tìm số lớn nhất trong ba số")

# Hàm tìm số lớn nhất
def find_max(a, b, c):
    max = a
    if max < b: max = b
    if max < c: max = c
    return max


# Chương trình chính
print("Nhập vào số thứ nhất: ")
a = float(input())

print("Nhập vào số thứ hai: ")
b = float(input())

print("Nhập vào số thứ ba: ")
c = float(input())


print("Số lớn nhất trong ba số ", a, " ", b, " ", c, " là ", find_max(a, b, c))

Giả sử mình nhập vào ba số 10, 12, 03 thì kết quả sẽ như hình sau:

tim so lon nhat JPG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh
Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000
Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số
Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên
Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP