INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên

Trong bài tập này mục đích giúp bạn thực hành với hàm lambda trong Python.

Hãy viết chương trình in ra thông tin sinh viên với yêu cầu như sau.

  • Yêu cầu nhập tên trước
  • Sau đó nhập tuổi, in ra câu chào "tên + tuổi"
  • Sau đó nhập giới tính, in ra câu chào "tên + giới tính"
  • Cuối cùng nhập quốc tịch, in ra câu chào "tên + quốc tịch"

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này khá đơn giản, bạn có thể sử dụng hàm thông thường cũng được, sử dụng hàm lambda trong Python cũng ok.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, vì yêu cầu của đề bài là dùng hàm lambda nên ta làm theo nó nhé. Bài giải như sau:

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""
print("Bài tập hàm lambda in ra thông tin sinh viên")

# hàm tạo sinh viên
def create_student(name):
    return lambda infor: name + " " + infor

# In ra thông tin sinh viên
print ("Hãy nhập tên sinh viên")
name = input()

# Khởi tạo sinh viên
student = create_student(name)

# In tuổi
print("Hãy nhập tuổi: ")
print(student(input()))

# In Giới tính
print("Hãy nhập Giới tính: ")
print(student(input()))

# In tuổi
print("Hãy nhập Quốc tịch: ")
print(student(input()))

Như bạn thấy, mình đã tạo ra một sinh viên bằng cách sử dụng hàm cha bên ngoài, sau đó gọi lần lượt hàm lambda function ở bên trong.

Kết quả mình nhập thông tin Cường, 20, Nam, Việt Nam thì nó sẽ hiển thị như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

lambda function python JPG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top