INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên

Trong bài tập này mục đích giúp bạn thực hành với hàm lambda trong Python.

Hãy viết chương trình in ra thông tin sinh viên với yêu cầu như sau.

  • Yêu cầu nhập tên trước
  • Sau đó nhập tuổi, in ra câu chào "tên + tuổi"
  • Sau đó nhập giới tính, in ra câu chào "tên + giới tính"
  • Cuối cùng nhập quốc tịch, in ra câu chào "tên + quốc tịch"

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này khá đơn giản, bạn có thể sử dụng hàm thông thường cũng được, sử dụng hàm lambda trong Python cũng ok.

Tuy nhiên, vì yêu cầu của đề bài là dùng hàm lambda nên ta làm theo nó nhé. Bài giải như sau:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""
print("Bài tập hàm lambda in ra thông tin sinh viên")

# hàm tạo sinh viên
def create_student(name):
    return lambda infor: name + " " + infor

# In ra thông tin sinh viên
print ("Hãy nhập tên sinh viên")
name = input()

# Khởi tạo sinh viên
student = create_student(name)

# In tuổi
print("Hãy nhập tuổi: ")
print(student(input()))

# In Giới tính
print("Hãy nhập Giới tính: ")
print(student(input()))

# In tuổi
print("Hãy nhập Quốc tịch: ")
print(student(input()))

Như bạn thấy, mình đã tạo ra một sinh viên bằng cách sử dụng hàm cha bên ngoài, sau đó gọi lần lượt hàm lambda function ở bên trong.

Kết quả mình nhập thông tin Cường, 20, Nam, Việt Nam thì nó sẽ hiển thị như sau:

lambda function python JPG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top