Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
python gif Python căn bản

Quảng cáo

Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính điểm trung bình của học sinh và in kết qua ra màn hình console. Bắt buộc phải sử dụng hàm để giải bài này.

Chi tiết chương trình như sau:

 • Nhập vào điểm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh
 • Tính điểm trung bình dựa vào 5 môn đó.

Nếu:

 • Điểm trung bình bé hơn 5 thì học lực yếu
 • Điểm trung bình từ 5 - 6.9 thì học lực trung bình
 • Điểm trung bình từ 7 - 8.9 là học lực khá
 • Điểm trung bình từ 9 - 10 là học lực giỏi

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Để giải bài tính điểm trung bình này bằng Python thì bạn phải sử dụng một số kiến thức gồm:

 • Lệnh rẻ nhánh if else
 • Các toán tử tính toán như cộng / trừ / nhân / chia
 • Đặc biệt là sử dụng hàm.

Tham khảo bài giải sau:

Quảng cáo

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""

print("Chương trình tính điểm trung bình của học sinh")

toan = 0; ly = 0; hoa = 0; van = 0; anh = 0

def nhap_diem():
  """Hàm yêu cầu nhập điểm và trả về giá trị trung bình"""
  # Bước 1: Nhập dữ liệu
  print("Nhập điểm môn toán: ")
  toan = float(input())

  print("Nhập điểm môn Lý: ")
  ly = float(input())

  print("Nhập điểm môn Hóa: ")
  hoa = float(input())

  print("Nhập điểm môn Văn: ")
  van = float(input())

  print("Nhập điểm môn Anh: ")
  anh = float(input())

  # Bước 2: Tính điểm trung bình
  trungbinh = (toan + ly + hoa + van + anh) / 5

  return trungbinh


def in_ket_qua(diem):
  """Hàm in kết quả lên màn hình"""
  print("Điểm trung bình là: ", trungbinh)
  if (diem < 5):
    print("Học lực yếu");
  elif (diem >= 5 and diem < 7):
    print("Học lực trung bình")
  elif (diem >= 7 and diem < 9):
    print("Học lực khá")
  elif (diem >= 9):
    print("Học lực giỏi")


# Sử dụng hàm
trungbinh = nhap_diem()
in_ket_qua(trungbinh)

Và đây là kết quả khi mình test dữ liệu.

ket qua diem trung binh JPG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top