Home > Python > Python căn bản > Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh

Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính điểm trung bình của học sinh và in kết qua ra màn hình console. Bắt buộc phải sử dụng hàm để giải bài này.

Chi tiết chương trình như sau:

 • Nhập vào điểm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh
 • Tính điểm trung bình dựa vào 5 môn đó.

Nếu:

 • Điểm trung bình bé hơn 5 thì học lực yếu
 • Điểm trung bình từ 5 - 6.9 thì học lực trung bình
 • Điểm trung bình từ 7 - 8.9 là học lực khá
 • Điểm trung bình từ 9 - 10 là học lực giỏi

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài tính điểm trung bình này bằng Python thì bạn phải sử dụng một số kiến thức gồm:

 • Lệnh rẻ nhánh if else
 • Các toán tử tính toán như cộng / trừ / nhân / chia
 • Đặc biệt là sử dụng hàm.

Tham khảo bài giải sau:

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""

print("Chương trình tính điểm trung bình của học sinh")

toan = 0; ly = 0; hoa = 0; van = 0; anh = 0

def nhap_diem():
  """Hàm yêu cầu nhập điểm và trả về giá trị trung bình"""
  # Bước 1: Nhập dữ liệu
  print("Nhập điểm môn toán: ")
  toan = float(input())

  print("Nhập điểm môn Lý: ")
  ly = float(input())

  print("Nhập điểm môn Hóa: ")
  hoa = float(input())

  print("Nhập điểm môn Văn: ")
  van = float(input())

  print("Nhập điểm môn Anh: ")
  anh = float(input())

  # Bước 2: Tính điểm trung bình
  trungbinh = (toan + ly + hoa + van + anh) / 5

  return trungbinh


def in_ket_qua(diem):
  """Hàm in kết quả lên màn hình"""
  print("Điểm trung bình là: ", trungbinh)
  if (diem < 5):
    print("Học lực yếu");
  elif (diem >= 5 and diem < 7):
    print("Học lực trung bình")
  elif (diem >= 7 and diem < 9):
    print("Học lực khá")
  elif (diem >= 9):
    print("Học lực giỏi")


# Sử dụng hàm
trungbinh = nhap_diem()
in_ket_qua(trungbinh)

Và đây là kết quả khi mình test dữ liệu.

ket qua diem trung binh JPG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh
Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000
Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số
Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên
Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP