INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính điểm trung bình của học sinh và in kết qua ra màn hình console. Bắt buộc phải sử dụng hàm để giải bài này.

Chi tiết chương trình như sau:

 • Nhập vào điểm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh
 • Tính điểm trung bình dựa vào 5 môn đó.

Nếu:

 • Điểm trung bình bé hơn 5 thì học lực yếu
 • Điểm trung bình từ 5 - 6.9 thì học lực trung bình
 • Điểm trung bình từ 7 - 8.9 là học lực khá
 • Điểm trung bình từ 9 - 10 là học lực giỏi

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài tính điểm trung bình này bằng Python thì bạn phải sử dụng một số kiến thức gồm:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Lệnh rẻ nhánh if else
 • Các toán tử tính toán như cộng / trừ / nhân / chia
 • Đặc biệt là sử dụng hàm.

Tham khảo bài giải sau:

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""

print("Chương trình tính điểm trung bình của học sinh")

toan = 0; ly = 0; hoa = 0; van = 0; anh = 0

def nhap_diem():
  """Hàm yêu cầu nhập điểm và trả về giá trị trung bình"""
  # Bước 1: Nhập dữ liệu
  print("Nhập điểm môn toán: ")
  toan = float(input())

  print("Nhập điểm môn Lý: ")
  ly = float(input())

  print("Nhập điểm môn Hóa: ")
  hoa = float(input())

  print("Nhập điểm môn Văn: ")
  van = float(input())

  print("Nhập điểm môn Anh: ")
  anh = float(input())

  # Bước 2: Tính điểm trung bình
  trungbinh = (toan + ly + hoa + van + anh) / 5

  return trungbinh


def in_ket_qua(diem):
  """Hàm in kết quả lên màn hình"""
  print("Điểm trung bình là: ", trungbinh)
  if (diem < 5):
    print("Học lực yếu");
  elif (diem >= 5 and diem < 7):
    print("Học lực trung bình")
  elif (diem >= 7 and diem < 9):
    print("Học lực khá")
  elif (diem >= 9):
    print("Học lực giỏi")


# Sử dụng hàm
trungbinh = nhap_diem()
in_ket_qua(trungbinh)

Và đây là kết quả khi mình test dữ liệu.

ket qua diem trung binh JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Hướng dẫn kết nối SQLite sử dụng sqlite3 trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Top 30 bài tập xử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Các hàm sử lý chuỗi trong Python

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Download 100+ tài liệu Python và khóa học Python miễn phí

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và nổi lên trong những năm…

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Top