INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính điểm trung bình của học sinh và in kết qua ra màn hình console. Bắt buộc phải sử dụng hàm để giải bài này.

Chi tiết chương trình như sau:

 • Nhập vào điểm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh
 • Tính điểm trung bình dựa vào 5 môn đó.

Nếu:

 • Điểm trung bình bé hơn 5 thì học lực yếu
 • Điểm trung bình từ 5 - 6.9 thì học lực trung bình
 • Điểm trung bình từ 7 - 8.9 là học lực khá
 • Điểm trung bình từ 9 - 10 là học lực giỏi

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài tính điểm trung bình này bằng Python thì bạn phải sử dụng một số kiến thức gồm:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Lệnh rẻ nhánh if else
 • Các toán tử tính toán như cộng / trừ / nhân / chia
 • Đặc biệt là sử dụng hàm.

Tham khảo bài giải sau:

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""

print("Chương trình tính điểm trung bình của học sinh")

toan = 0; ly = 0; hoa = 0; van = 0; anh = 0

def nhap_diem():
  """Hàm yêu cầu nhập điểm và trả về giá trị trung bình"""
  # Bước 1: Nhập dữ liệu
  print("Nhập điểm môn toán: ")
  toan = float(input())

  print("Nhập điểm môn Lý: ")
  ly = float(input())

  print("Nhập điểm môn Hóa: ")
  hoa = float(input())

  print("Nhập điểm môn Văn: ")
  van = float(input())

  print("Nhập điểm môn Anh: ")
  anh = float(input())

  # Bước 2: Tính điểm trung bình
  trungbinh = (toan + ly + hoa + van + anh) / 5

  return trungbinh


def in_ket_qua(diem):
  """Hàm in kết quả lên màn hình"""
  print("Điểm trung bình là: ", trungbinh)
  if (diem < 5):
    print("Học lực yếu");
  elif (diem >= 5 and diem < 7):
    print("Học lực trung bình")
  elif (diem >= 7 and diem < 9):
    print("Học lực khá")
  elif (diem >= 9):
    print("Học lực giỏi")


# Sử dụng hàm
trungbinh = nhap_diem()
in_ket_qua(trungbinh)

Và đây là kết quả khi mình test dữ liệu.

ket qua diem trung binh JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top