python gif Python căn bản

Quảng cáo

Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

Trong bài tập này ta sẽ thực hành một chút về hàm đệ quy nhé, đó là viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Trước tiên bạn cần phân tích một chút về công thức: S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n.

Bước 1: Yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n

Quảng cáo

Bước 2: Xây dựng đệ quy để tạo ra chuỗi lặp tổng từ 1 -> n, điều kiện dừng của đệ quy là khi n = 1.

Dưới đây là bài giải:

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""

print("Bài tập hàm đệ quy: S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n.")

# Tạo hàm đệ quy tính tổng
def tinh_tong(n):
    if (n == 1):
        return 1
    return n + tinh_tong(n - 1)


# Chương trình chính
print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())
tong = tinh_tong(n);
print("Tổng là: ", tong)

Và đây là kết quả khi mình nhập vào số 10:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ket qua nhap vao so 10 JPG

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top