Home > Python > Python căn bản > Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

Trong bài tập này ta sẽ thực hành một chút về hàm đệ quy nhé, đó là viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần phân tích một chút về công thức: S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n.

Bước 1: Yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n

Bước 2: Xây dựng đệ quy để tạo ra chuỗi lặp tổng từ 1 -> n, điều kiện dừng của đệ quy là khi n = 1.

Dưới đây là bài giải:

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""

print("Bài tập hàm đệ quy: S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n.")

# Tạo hàm đệ quy tính tổng
def tinh_tong(n):
    if (n == 1):
        return 1
    return n + tinh_tong(n - 1)


# Chương trình chính
print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())
tong = tinh_tong(n);
print("Tổng là: ", tong)

Và đây là kết quả khi mình nhập vào số 10:

ket qua nhap vao so 10 JPG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh
Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000
Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số
Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên
Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP