INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

Trong bài tập này ta sẽ thực hành một chút về hàm đệ quy nhé, đó là viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần phân tích một chút về công thức: S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 1: Yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương n

Bước 2: Xây dựng đệ quy để tạo ra chuỗi lặp tổng từ 1 -> n, điều kiện dừng của đệ quy là khi n = 1.

Dưới đây là bài giải:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""

print("Bài tập hàm đệ quy: S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n.")

# Tạo hàm đệ quy tính tổng
def tinh_tong(n):
    if (n == 1):
        return 1
    return n + tinh_tong(n - 1)


# Chương trình chính
print("Hãy nhập vào số n: ")
n = int(input())
tong = tinh_tong(n);
print("Tổng là: ", tong)

Và đây là kết quả khi mình nhập vào số 10:

ket qua nhap vao so 10 JPG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top