Home > Python > Python căn bản > Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính tổng các số nguyên tố trong phạm vi từ 0 đến 1000. Đây là bài tập giúp bạn thực hành với hàm Python để nâng cao kỹ năng của mình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này trong Python thì ta cần lưu ý một số điểm như sau.

Về cách kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không thì mình đã có một bài tập kiểm tra số nguyên tố trong Python rồi, bạn chưa biết thì có thể quay lại để xem bài đó nhé.

Về ý tưởng thì mình sẽ viết một hàm check_SNT(), hàm này sẽ trả về True nếu một số là SNT, ngược lại trả về False.

Dùng vòng lặp để lặp từ 0 đến 1000, mỗi lần lặp sẽ sử dụng hàm check_SNT() để kiểm tra và tính tổng.

Bài giải như sau:

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""
print("Bài tập Python dùng hàm tính tổng các SNT từ 0 - 1000")

def check_SNT(n):
  flag = True

  # Kiểm tra SNT
  if (n < 2):
    flag = False
  elif (n == 2):
    flag = True
  elif (n % 2 == 0):
    flag = False
  else:
    # Lặp qua các số lẻ nên bắt đầu từ 3 với bước nhảy là 2
    for i in range(3, n, 2):
      if (n % i == 0):
        flag = False

  return flag

# Chương trình chính
tong = 0

for i in range(0, 1001):
  if (check_SNT(i)):
    print(i)
    tong += i

print("Tính tổng tất cả các SNT là: ", tong)

Và đây là kết quả mình dùng hàm Python để in ra các số nguyên tố, cũng như tổng của chúng.

ket qua snt JPG

Như vậy qua bài này bạn đã biết cách sử dụng hàm cơ bản rồi đấy. Chúc bạn thành công!

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh
Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000
Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số
Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên
Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP