INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra kiểu đối tượng trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách kiểm tra kiểu đối tượng trong Python bằng cách xác định đối tượng School_bus thuộc lớp nào. Hãy cùng đi sâu vào từng bước cụ thể và xem kết quả tương ứng.

Bước 1: Xác định lớp cha và lớp con

Trước hết, mình cần xác định lớp cha Vehicle và lớp con Bus.

class Vehicle:
  def __init__(self, name, mileage, capacity):
    self.name = name
    self.mileage = mileage
    self.capacity = capacity

class Bus(Vehicle):
  pass

Lớp Vehicle có một phương thức khởi tạo __init__ để khởi tạo các thuộc tính name, mileage capacity. Lớp con Bus kế thừa từ lớp cha Vehicle bằng cách đặt tên lớp cha trong dấu ngoặc đơn và không chứa bất kỳ nội dung cụ thể.

Bước 2: Tạo đối tượng Bus và kiểm tra kiểu

Sau khi đã định nghĩa lớp Vehicle và lớp con Bus, chúng ta có thể tạo đối tượng School_bus và kiểm tra kiểu của nó bằng cách sử dụng hàm type().

# Tạo đối tượng School_bus
School_bus = Bus("School Volvo", 12, 50)

# Kiểm tra kiểu đối tượng
print(type(School_bus))

Kết quả:

<class '__main__.Bus'>

Kết quả cho thấy rằng đối tượng School_bus thuộc lớp Bus trong module __main__.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách kiểm tra kiểu đối tượng trong Python bằng cách sử dụng hàm type(). Việc kiểm tra kiểu đối tượng giúp chúng ta biết được đối tượng thuộc lớp nào, từ đó giúp kiểm soát và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả hơn. Qua việc áp dụng các khái niệm OOP như kiểm tra kiểu, có thể xây dựng các ứng dụng linh hoạt và dễ dàng mở rộng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top