INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra kiểu đối tượng trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách kiểm tra kiểu đối tượng trong Python bằng cách xác định đối tượng School_bus thuộc lớp nào. Hãy cùng đi sâu vào từng bước cụ thể và xem kết quả tương ứng.

Bước 1: Xác định lớp cha và lớp con

Trước hết, mình cần xác định lớp cha Vehicle và lớp con Bus.

class Vehicle:
  def __init__(self, name, mileage, capacity):
    self.name = name
    self.mileage = mileage
    self.capacity = capacity

class Bus(Vehicle):
  pass

Lớp Vehicle có một phương thức khởi tạo __init__ để khởi tạo các thuộc tính name, mileage capacity. Lớp con Bus kế thừa từ lớp cha Vehicle bằng cách đặt tên lớp cha trong dấu ngoặc đơn và không chứa bất kỳ nội dung cụ thể.

Bước 2: Tạo đối tượng Bus và kiểm tra kiểu

Sau khi đã định nghĩa lớp Vehicle và lớp con Bus, chúng ta có thể tạo đối tượng School_bus và kiểm tra kiểu của nó bằng cách sử dụng hàm type().

# Tạo đối tượng School_bus
School_bus = Bus("School Volvo", 12, 50)

# Kiểm tra kiểu đối tượng
print(type(School_bus))

Kết quả:

<class '__main__.Bus'>

Kết quả cho thấy rằng đối tượng School_bus thuộc lớp Bus trong module __main__.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách kiểm tra kiểu đối tượng trong Python bằng cách sử dụng hàm type(). Việc kiểm tra kiểu đối tượng giúp chúng ta biết được đối tượng thuộc lớp nào, từ đó giúp kiểm soát và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả hơn. Qua việc áp dụng các khái niệm OOP như kiểm tra kiểu, có thể xây dựng các ứng dụng linh hoạt và dễ dàng mở rộng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top