INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo lớp xe không có biến và phương thức trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau thực hành OOP bằng cách tạo một lớp Xe trong Python mà không có bất kỳ biến hoặc phương thức nào. Hãy cùng tìm hiểu từng bước cụ thể và kết quả tương ứng.

Bước 1: Tạo lớp xe

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một lớp Xe đơn giản. Lớp này chỉ là một khung gần như trống và không chứa bất kỳ thông tin cụ thể nào.

class Xe:
    pass

Lưu ý rằng mình sử dụng từ khóa pass để đánh dấu rằng lớp này hiện tại không có nội dung cụ thể.

Bước 2: Tạo các đối tượng Xe

Sau khi đã tạo lớp Xe, mình có thể tạo ra các đối tượng Xe từ lớp này.

# Tạo đối tượng Xe 1
xe1 = Xe()

# Tạo đối tượng Xe 2
xe2 = Xe()

Mình đã tạo thành công hai đối tượng từ lớp Xe.

Bước 3: Hiển thị thông tin đối tượng

Mặc dù lớp Xe không chứa bất kỳ biến hoặc phương thức nào, ta vẫn có thể hiển thị thông tin về các đối tượng.

# Hiển thị thông tin đối tượng Xe 1
print("Thông tin đối tượng Xe 1:", xe1)

# Hiển thị thông tin đối tượng Xe 2
print("Thông tin đối tượng Xe 2:", xe2)

Khi chạy đoạn mã trên, bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

Thông tin đối tượng Xe 1: <__main__.Xe object at 0x...>
Thông tin đối tượng Xe 2: <__main__.Xe object at 0x...>

Kết quả này cho thấy rằng chúng ta đã tạo thành công các đối tượng Xe từ lớp Xe mà không có bất kỳ biến hoặc phương thức nào.

Trong bài viết này, ta đã thực hành Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python thông qua việc tạo một lớp Xe không có biến và phương thức. Dù đây là một ví dụ đơn giản, nó đã giúp ta làm quen với cách tạo và sử dụng lớp trong lập trình hướng đối tượng. Bất kể lớp có thông tin cụ thể hay không, việc sử dụng OOP là một phần quan trọng trong việc tổ chức và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top