INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo lớp xe không có biến và phương thức trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau thực hành OOP bằng cách tạo một lớp Xe trong Python mà không có bất kỳ biến hoặc phương thức nào. Hãy cùng tìm hiểu từng bước cụ thể và kết quả tương ứng.

Bước 1: Tạo lớp xe

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một lớp Xe đơn giản. Lớp này chỉ là một khung gần như trống và không chứa bất kỳ thông tin cụ thể nào.

class Xe:
    pass

Lưu ý rằng mình sử dụng từ khóa pass để đánh dấu rằng lớp này hiện tại không có nội dung cụ thể.

Bước 2: Tạo các đối tượng Xe

Sau khi đã tạo lớp Xe, mình có thể tạo ra các đối tượng Xe từ lớp này.

# Tạo đối tượng Xe 1
xe1 = Xe()

# Tạo đối tượng Xe 2
xe2 = Xe()

Mình đã tạo thành công hai đối tượng từ lớp Xe.

Bước 3: Hiển thị thông tin đối tượng

Mặc dù lớp Xe không chứa bất kỳ biến hoặc phương thức nào, ta vẫn có thể hiển thị thông tin về các đối tượng.

# Hiển thị thông tin đối tượng Xe 1
print("Thông tin đối tượng Xe 1:", xe1)

# Hiển thị thông tin đối tượng Xe 2
print("Thông tin đối tượng Xe 2:", xe2)

Khi chạy đoạn mã trên, bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

Thông tin đối tượng Xe 1: <__main__.Xe object at 0x...>
Thông tin đối tượng Xe 2: <__main__.Xe object at 0x...>

Kết quả này cho thấy rằng chúng ta đã tạo thành công các đối tượng Xe từ lớp Xe mà không có bất kỳ biến hoặc phương thức nào.

Trong bài viết này, ta đã thực hành Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python thông qua việc tạo một lớp Xe không có biến và phương thức. Dù đây là một ví dụ đơn giản, nó đã giúp ta làm quen với cách tạo và sử dụng lớp trong lập trình hướng đối tượng. Bất kể lớp có thông tin cụ thể hay không, việc sử dụng OOP là một phần quan trọng trong việc tổ chức và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Top