INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một lớp với các thuộc tính thể hiện trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau khám phá cách thực hiện lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python thông qua việc tạo một lớp Xe với các thuộc tính max_speed mileage.

Bước 1: Khởi tạo lớp Xe

Đầu tiên, mình cần tạo một lớp mới trong Python để đại diện cho lớp Xe. Mình sẽ xác định các thuộc tính và phương thức cho lớp này.

class Xe:
  def __init__(self, max_speed, mileage):
    self.max_speed = max_speed
    self.mileage = mileage

Trong đoạn mã trên:

 • __init__ là một phương thức khởi tạo, nó sẽ được gọi khi một đối tượng Xe được tạo ra. Trong phương thức này, ta gán các giá trị của max_speed mileage cho các thuộc tính tương ứng của đối tượng.

Bước 2: Tạo các đối tượng xe

Bây giờ mình đã có một lớp Xe, chúng ta có thể tạo các đối tượng Xe với các giá trị khác nhau cho max_speed mileage.

# Tạo đối tượng Xe 1
xe1 = Xe(max_speed=200, mileage=15000)

# Tạo đối tượng Xe 2
xe2 = Xe(max_speed=180, mileage=20000)

Bước 3: Truy cập thông tin của đối tượng

Sau khi đã tạo các đối tượng Xe, ,mình có thể truy cập thông tin của chúng bằng cách sử dụng các thuộc tính.

# Truy cập thông tin của đối tượng Xe 1
print("Đối tượng Xe 1:")
print("Tốc độ tối đa:", xe1.max_speed)
print("Số km đã đi:", xe1.mileage)

# Truy cập thông tin của đối tượng Xe 2
print("Đối tượng Xe 2:")
print("Tốc độ tối đa:", xe2.max_speed)
print("Số km đã đi:", xe2.mileage)

Kết quả

Khi chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Đối tượng Xe 1:
Tốc độ tối đa: 200
Số km đã đi: 15000

Đối tượng Xe 2:
Tốc độ tối đa: 180
Số km đã đi: 20000

Như vậy, mình đã tạo thành công một lớp Xe với các thuộc tính max_speed mileage, sau đó tạo và truy cập các đối tượng của lớp này.

Trong bài viết này, mình đã tạo một lớp Xe trong Python để thể hiện lập trình hướng đối tượng. Ta đã tạo các đối tượng Xe với các giá trị khác nhau cho thuộc tính max_speed mileage, sau đó truy cập thông tin của chúng. OOP giúp tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng và linh hoạt, cho phép ta tạo và quản lý các đối tượng theo cách hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top