INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một lớp con Bus kế thừa tất cả các biến và phương thức của lớp Vehicle trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ đi sâu hơn vào OOP bằng cách tạo một lớp con Bus kế thừa từ lớp Vehicle. Hãy cùng tìm hiểu từng bước cụ thể và xem kết quả tương ứng.

Bước 1: Xác định lớp cơ sở

Trước tiên, mình cần xác định lớp cơ sở Vehicle với các biến và phương thức cơ bản.

class Vehicle:

  def __init__(self, name, max_speed, mileage):
    self.name = name
    self.max_speed = max_speed
    self.mileage = mileage

Lớp Vehicle có một phương thức khởi tạo __init__ để khởi tạo các thuộc tính name, max_speed mileage.

Bước 2: Tạo lớp con Bus

Bây giờ, mình sẽ tạo lớp con Bus kế thừa từ lớp Vehicle. Lớp con sẽ thừa hưởng tất cả các thuộc tính và phương thức của lớp cơ sở.

class Bus(Vehicle):
  pass

Lớp Bus kế thừa từ lớp Vehicle bằng cách đặt tên lớp cơ sở trong dấu ngoặc đơn.

Bước 3: Tạo đối tượng Bus và truy cập thông tin

Sau khi đã tạo lớp con Bus, mình có thể tạo đối tượng Bus và truy cập thông tin của nó.

# Tạo đối tượng Bus
bus = Bus("City Bus", 80, 50000)

# Truy cập thông tin của đối tượng Bus
print("Tên Bus:", bus.name)
print("Tốc độ tối đa:", bus.max_speed)
print("Số km đã đi:", bus.mileage)

Kết quả:

Tên Bus: City Bus
Tốc độ tối đa: 80
Số km đã đi: 50000

Thông qua việc sử dụng lớp con Bus kế thừa từ lớp Vehicle, chúng ta đã tạo và truy cập thông tin của đối tượng Bus một cách dễ dàng.

Trong bài viết này, ta đã xem xét cách tạo lớp con Bus kế thừa từ lớp cơ sở Vehicle trong Python. Sự kế thừa giúp sử dụng lại mã nguồn có sẵn và mở rộng chức năng của lớp cha. Bằng cách hiểu rõ về kế thừa, chúng ta có thể tận dụng sự mạnh mẽ của lập trình hướng đối tượng để xây dựng các ứng dụng phức tạp hơn và dễ dàng quản lý mã nguồn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top