INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một lớp con XeBuat kế thừa từ lớp cha Xe bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về kế thừa trong OOP trong Python bằng cách tạo một lớp con XeBuat kế thừa từ lớp cha Xe. Hãy cùng đi sâu vào từng bước cụ thể và kiểm tra kết quả tương ứng.

Bước 1: Xác định lớp cha Xe

Để bắt đầu, mình cần định nghĩa lớp cha Xe cùng với các biến và phương thức cơ bản.

class Xe:
  def __init__(self, name, max_speed, mileage):
    self.name = name
    self.max_speed = max_speed
    self.mileage = mileage

  def seating_capacity(self, capacity):
    return f"The seating capacity of a {self.name} is {capacity} passengers"

Lớp Xe có một phương thức khởi tạo __init__ để khởi tạo các thuộc tính name, max_speed mileage. Ngoài ra, nó còn có phương thức seating_capacity để trả về dung lượng ghế ngồi của xe.

Bước 2: Tạo lớp con XeBuat

Bây giờ, mình sẽ tạo lớp con XeBuat kế thừa từ lớp cha Xe.

class XeBuat(Xe):
  def seating_capacity(self, capacity=50):
    return super().seating_capacity(capacity)

Lớp XeBuat kế thừa từ lớp Xe bằng cách đặt tên lớp cha trong dấu ngoặc đơn. Ngoài ra, lớp con cũng có phương thức seating_capacity, nhưng nó sẽ sử dụng phương thức seating_capacity của lớp cha thông qua hàm super() để thêm dung lượng ghế ngồi mặc định là 50.

Bước 3: Tạo đối tượng XeBuat và truy cập thông tin

Sau khi đã định nghĩa lớp con XeBuat, ta có thể tạo đối tượng XeBuat và truy cập thông tin của nó.

# Tạo đối tượng XeBuat
bus = XeBuat("City Bus", 60, 30000)

# Truy cập thông tin về đối tượng XeBuat
print("Tên XeBuat:", bus.name)
print("Tốc độ tối đa:", bus.max_speed)
print("Số km đã đi:", bus.mileage)
print(bus.seating_capacity())

Kết quả:

Tên XeBuat: City Bus
Tốc độ tối đa: 60
Số km đã đi: 30000
The seating capacity of a City Bus is 50 passengers

Thông qua việc sử dụng kế thừa, chúng ta đã tạo lớp con XeBuat kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp cha Xe, cùng với việc mở rộng chức năng thông qua việc ghi đè phương thức seating_capacity.

Trong bài viết này, mìnhđã xem xét cách sử dụng kế thừa để tạo lớp con XeBuat từ lớp cha Xe. Sự kế thừa giúp mình sử dụng lại mã nguồn có sẵn, mở rộng chức năng và dễ dàng quản lý mã nguồn. Việc hiểu rõ về kế thừa trong lập trình hướng đối tượng là một phần quan trọng để xây dựng các ứng dụng phức tạp và hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top