INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một lớp con XeBuat kế thừa từ lớp cha Xe bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về kế thừa trong OOP trong Python bằng cách tạo một lớp con XeBuat kế thừa từ lớp cha Xe. Hãy cùng đi sâu vào từng bước cụ thể và kiểm tra kết quả tương ứng.

Bước 1: Xác định lớp cha Xe

Để bắt đầu, mình cần định nghĩa lớp cha Xe cùng với các biến và phương thức cơ bản.

class Xe:
  def __init__(self, name, max_speed, mileage):
    self.name = name
    self.max_speed = max_speed
    self.mileage = mileage

  def seating_capacity(self, capacity):
    return f"The seating capacity of a {self.name} is {capacity} passengers"

Lớp Xe có một phương thức khởi tạo __init__ để khởi tạo các thuộc tính name, max_speed mileage. Ngoài ra, nó còn có phương thức seating_capacity để trả về dung lượng ghế ngồi của xe.

Bước 2: Tạo lớp con XeBuat

Bây giờ, mình sẽ tạo lớp con XeBuat kế thừa từ lớp cha Xe.

class XeBuat(Xe):
  def seating_capacity(self, capacity=50):
    return super().seating_capacity(capacity)

Lớp XeBuat kế thừa từ lớp Xe bằng cách đặt tên lớp cha trong dấu ngoặc đơn. Ngoài ra, lớp con cũng có phương thức seating_capacity, nhưng nó sẽ sử dụng phương thức seating_capacity của lớp cha thông qua hàm super() để thêm dung lượng ghế ngồi mặc định là 50.

Bước 3: Tạo đối tượng XeBuat và truy cập thông tin

Sau khi đã định nghĩa lớp con XeBuat, ta có thể tạo đối tượng XeBuat và truy cập thông tin của nó.

# Tạo đối tượng XeBuat
bus = XeBuat("City Bus", 60, 30000)

# Truy cập thông tin về đối tượng XeBuat
print("Tên XeBuat:", bus.name)
print("Tốc độ tối đa:", bus.max_speed)
print("Số km đã đi:", bus.mileage)
print(bus.seating_capacity())

Kết quả:

Tên XeBuat: City Bus
Tốc độ tối đa: 60
Số km đã đi: 30000
The seating capacity of a City Bus is 50 passengers

Thông qua việc sử dụng kế thừa, chúng ta đã tạo lớp con XeBuat kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp cha Xe, cùng với việc mở rộng chức năng thông qua việc ghi đè phương thức seating_capacity.

Trong bài viết này, mìnhđã xem xét cách sử dụng kế thừa để tạo lớp con XeBuat từ lớp cha Xe. Sự kế thừa giúp mình sử dụng lại mã nguồn có sẵn, mở rộng chức năng và dễ dàng quản lý mã nguồn. Việc hiểu rõ về kế thừa trong lập trình hướng đối tượng là một phần quan trọng để xây dựng các ứng dụng phức tạp và hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top