INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách nhận số từ người dùng trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách nhận số từ người dùng và thực hiện một số tác vụ đơn giản trên số đó.

Để nhận số từ người dùng trong Python, mình có thể sử dụng hàm input(). Hàm này sẽ cho phép người dùng nhập dữ liệu từ bàn phím và trả về dữ liệu đó dưới dạng một chuỗi (string). Tuy nhiên, khi làm việc với số, chúng ta cần chuyển đổi chuỗi nhập vào thành số nguyên (integer) hoặc số thực (float) để có thể thực hiện các phép toán và xử lý dữ liệu số học.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách nhận số từ người dùng và thực hiện một số tác vụ đơn giản trên số đó:

# Nhận số từ người dùng
number_str = input("Nhập một số: ")

# Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên
number = int(number_str)

# In ra số đã nhập
print("Số bạn vừa nhập là:", number)

# Thực hiện một số tác vụ với số đã nhập
square = number ** 2
cube = number ** 3

# In ra kết quả
print("Bình phương của", number, "là", square)
print("Lập phương của", number, "là", cube)

Trong đoạn mã trên, mình sử dụng hàm input() để nhận số từ người dùng và lưu kết quả vào biến number_str. Sau đó, mình sử dụng hàm int() để chuyển đổi number_str thành một số nguyên và lưu vào biến number.

Tiếp theo, ta thực hiện một số tác vụ trên số đã nhập, như tính bình phương (square) và lập phương (cube) của số đó. Cuối cùng, mình in ra kết quả sử dụng hàm print().

Bạn có thể thay đổi và mở rộng đoạn mã trên để thực hiện các tác vụ khác với số đã nhập từ người dùng. Ví dụ: tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số nhập từ người dùng, kiểm tra số đó có phải là số chẵn hay không, và nhiều tác vụ khác nữa.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách nhận số từ người dùng và thực hiện các tác vụ đơn giản trên số đó trong Python. Việc thực hành và mở rộng những ví dụ trên sẽ giúp bạn làm quen và nắm vững các khái niệm cơ bản trong lập trình Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top