INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chấp nhận danh sách 5 số float làm đầu vào từ người dùng trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách chấp nhận danh sách 5 số float làm đầu vào từ người dùng trong Python và thực hiện một số xử lý dữ liệu đơn giản trên danh sách này.

Sử dụng hàm input() để nhập dữ liệu từ người dùng

Trong Python, mình có thể sử dụng hàm input() để nhận dữ liệu từ người dùng thông qua bàn phím. Dưới đây là một ví dụ:

user_input = input("Nhập danh sách 5 số float, cách nhau bằng dấu phẩy: ")
print(user_input)

Trong ví dụ trên, mình sử dụng hàm input() để nhắc người dùng nhập danh sách 5 số float, cách nhau bằng dấu phẩy. Giá trị nhập vào sẽ được lưu vào biến user_input và được hiển thị ra màn hình.

Chuyển đổi chuỗi đầu vào thành danh sách số float

Sau khi nhận được chuỗi đầu vào từ người dùng, mình cần chuyển đổi nó thành danh sách các số float để thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu. Để làm điều này,ta có thể sử dụng phương thức split() để tách chuỗi thành các phần tử, sau đó sử dụng vòng lặp để chuyển đổi từng phần tử thành số float.

Dưới đây là một ví dụ:

user_input = input("Nhập danh sách 5 số float, cách nhau bằng dấu phẩy: ")
input_list = user_input.split(",")
numbers = []

for num in input_list:
  try:
    float_num = float(num)
    numbers.append(float_num)
  except ValueError:
    print(f"{num} không phải là một số float hợp lệ")

print(numbers)

Trong ví dụ trên, mình sử dụng phương thức split(",") để tách chuỗi user_input thành danh sách các phần tử, với dấu phẩy làm dấu phân cách. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm float() để chuyển đổi từng phần tử thành số float. Nếu giá trị không thể chuyển đổi thành số float, một lỗi ValueError sẽ xảy ra và thông báo tương ứng sẽ được hiển thị.

Xử lý dữ liệu trong danh sách

Sau khi chuyển đổi chuỗi đầu vào thành danh sách số float, chúng ta có thể thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu trên danh sách này. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

user_input = input("Nhập danh sách 5 số float, cách nhau bằng dấu phẩy: ")
input_list = user_input.split(",")
numbers = []

for num in input_list:
  try:
    float_num = float(num)
    numbers.append(float_num)
  except ValueError:
    print(f"{num} không phải là một số float hợp lệ")

if len(numbers) == 5:
  sum_nums = sum(numbers)
  average = sum_nums / len(numbers)
  max_num = max(numbers)
  min_num = min(numbers)

  print("Danh sách số float:")
  print(numbers)
  print("Tổng:", sum_nums)
  print("Trung bình:", average)
  print("Giá trị lớn nhất:", max_num)
  print("Giá trị nhỏ nhất:", min_num)
else:
  print("Vui lòng nhập chính xác 5 số float.")

Trong ví dụ trên, mình tính tổng (sum_nums), giá trị trung bình (average), giá trị lớn nhất (max_num) và giá trị nhỏ nhất (min_num) của danh sách số float. Nếu danh sách có đúng 5 phần tử, kết quả sẽ được hiển thị ra màn hình. Nếu không, một thông báo lỗi sẽ được hiển thị.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách chấp nhận danh sách 5 số float làm đầu vào từ người dùng trong Python và thực hiện xử lý dữ liệu trên danh sách này. Bằng cách sử dụng hàm input() để nhập dữ liệu, chuyển đổi chuỗi đầu vào thành danh sách số float và thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu, chúng ta có thể tương tác và làm việc với dữ liệu nhập từ người dùng một cách linh hoạt và tiện lợi.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top