INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chấp nhận danh sách 5 số float làm đầu vào từ người dùng trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách chấp nhận danh sách 5 số float làm đầu vào từ người dùng trong Python và thực hiện một số xử lý dữ liệu đơn giản trên danh sách này.

Sử dụng hàm input() để nhập dữ liệu từ người dùng

Trong Python, mình có thể sử dụng hàm input() để nhận dữ liệu từ người dùng thông qua bàn phím. Dưới đây là một ví dụ:

user_input = input("Nhập danh sách 5 số float, cách nhau bằng dấu phẩy: ")
print(user_input)

Trong ví dụ trên, mình sử dụng hàm input() để nhắc người dùng nhập danh sách 5 số float, cách nhau bằng dấu phẩy. Giá trị nhập vào sẽ được lưu vào biến user_input và được hiển thị ra màn hình.

Chuyển đổi chuỗi đầu vào thành danh sách số float

Sau khi nhận được chuỗi đầu vào từ người dùng, mình cần chuyển đổi nó thành danh sách các số float để thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu. Để làm điều này,ta có thể sử dụng phương thức split() để tách chuỗi thành các phần tử, sau đó sử dụng vòng lặp để chuyển đổi từng phần tử thành số float.

Dưới đây là một ví dụ:

user_input = input("Nhập danh sách 5 số float, cách nhau bằng dấu phẩy: ")
input_list = user_input.split(",")
numbers = []

for num in input_list:
  try:
    float_num = float(num)
    numbers.append(float_num)
  except ValueError:
    print(f"{num} không phải là một số float hợp lệ")

print(numbers)

Trong ví dụ trên, mình sử dụng phương thức split(",") để tách chuỗi user_input thành danh sách các phần tử, với dấu phẩy làm dấu phân cách. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm float() để chuyển đổi từng phần tử thành số float. Nếu giá trị không thể chuyển đổi thành số float, một lỗi ValueError sẽ xảy ra và thông báo tương ứng sẽ được hiển thị.

Xử lý dữ liệu trong danh sách

Sau khi chuyển đổi chuỗi đầu vào thành danh sách số float, chúng ta có thể thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu trên danh sách này. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

user_input = input("Nhập danh sách 5 số float, cách nhau bằng dấu phẩy: ")
input_list = user_input.split(",")
numbers = []

for num in input_list:
  try:
    float_num = float(num)
    numbers.append(float_num)
  except ValueError:
    print(f"{num} không phải là một số float hợp lệ")

if len(numbers) == 5:
  sum_nums = sum(numbers)
  average = sum_nums / len(numbers)
  max_num = max(numbers)
  min_num = min(numbers)

  print("Danh sách số float:")
  print(numbers)
  print("Tổng:", sum_nums)
  print("Trung bình:", average)
  print("Giá trị lớn nhất:", max_num)
  print("Giá trị nhỏ nhất:", min_num)
else:
  print("Vui lòng nhập chính xác 5 số float.")

Trong ví dụ trên, mình tính tổng (sum_nums), giá trị trung bình (average), giá trị lớn nhất (max_num) và giá trị nhỏ nhất (min_num) của danh sách số float. Nếu danh sách có đúng 5 phần tử, kết quả sẽ được hiển thị ra màn hình. Nếu không, một thông báo lỗi sẽ được hiển thị.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách chấp nhận danh sách 5 số float làm đầu vào từ người dùng trong Python và thực hiện xử lý dữ liệu trên danh sách này. Bằng cách sử dụng hàm input() để nhập dữ liệu, chuyển đổi chuỗi đầu vào thành danh sách số float và thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu, chúng ta có thể tương tác và làm việc với dữ liệu nhập từ người dùng một cách linh hoạt và tiện lợi.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top