INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị số float với 2 chữ số thập phân bằng hàm print() trong Python

Mình thường sử dụng hàm print() để hiển thị giá trị của các biến và kết quả tính toán ra màn hình. Khi làm việc với số float, có thể muốn giới hạn số chữ số thập phân được hiển thị. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách hiển thị số float với 2 chữ số thập phân bằng hàm print() trong Python.

Ví dụ cơ bản với hàm print()

Trước khi đi vào chi tiết về cách hiển thị số float với 2 chữ số thập phân, chúng ta hãy xem một ví dụ cơ bản về việc sử dụng hàm print() để hiển thị số float:

pi = 3.14159
print(pi)

Kết quả sẽ là:

3.14159

Sử dụng hàm format() để giới hạn số chữ số thập phân

Trong Python, mình có thể sử dụng hàm format() để định dạng giá trị và giới hạn số chữ số thập phân. Dưới đây là một ví dụ:

pi = 3.14159
formatted_pi = format(pi, ".2f")
print(formatted_pi)

Kết quả sẽ là:

3.14

Trong ví dụ trên, mình đã sử dụng ".2f" làm đối số cho hàm format(). Đây là một chuỗi định dạng, trong đó:

  • "." đại diện cho dấu chấm thập phân.
  • "2" đại diện cho số chữ số thập phân muốn hiển thị.

Sử dụng chuỗi f-string để hiển thị số float với 2 chữ số thập phân

Một cách khác để hiển thị số float với 2 chữ số thập phân là sử dụng chuỗi f-string. Dưới đây là một ví dụ:

pi = 3.14159
print(f"{pi:.2f}")

Kết quả sẽ là:

3.14

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng {pi:.2f} trong chuỗi f-string. Điều này cho phép chúng ta chỉ định số chữ số thập phân bằng cách thêm :.2f sau biến pi.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách hiển thị số float với 2 chữ số thập phân bằng hàm print() trong Python. TA đã sử dụng hàm format() và chuỗi f-string để đạt được kết quả mong muốn. Việc hiển thị số float với độ chính xác thích hợp là một yêu cầu phổ biến trong lập trình, và thông qua các phương pháp trên, bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top