INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết toàn bộ nội dung của một file đã cho vào một file mới bằng cách bỏ dòng số 5 bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sao chép toàn bộ nội dung của một file đã cho vào một file mới và đồng thời loại bỏ dòng số 5. Mình sẽ cung cấp một ví dụ kết quả cho từng phần của bài tập này.

Đọc nội dung của file ban đầu

Đầu tiên, mình cần đọc nội dung của file ban đầu để lấy dữ liệu và chuẩn bị cho việc chỉnh sửa. Dưới đây là một ví dụ:

with open("file_goc.txt", "r") as file:
    content = file.read()

print("Nội dung file ban đầu:")
print(content)

Trong ví dụ trên, mình sử dụng hàm open() để mở file "file_goc.txt" ở chế độ đọc ("r"). Sau đó, ta sử dụng phương thức read() để đọc nội dung của file và lưu vào biến content. Kết quả sẽ là toàn bộ nội dung của file tin ban đầu.

Loại bỏ dòng số 5 khỏi nội dung

Tiếp theo, mình thực hiện việc loại bỏ dòng số 5 khỏi nội dung đã đọc. Dưới đây là một ví dụ:

lines = content.split("\n")
lines.pop(4)
content_edited = "\n".join(lines)

print("Nội dung sau khi loại bỏ dòng số 5:")
print(content_edited)

Trong ví dụ trên, mình sử dụng phương thức split("\n") để tách nội dung thành danh sách các dòng. Sau đó, mình sử dụng phương thức pop() để loại bỏ dòng thứ 5 (dòng số 4 trong danh sách). Sau khi chỉnh sửa, mình sử dụng phương thức join() để kết hợp các dòng thành một chuỗi content_edited. Kết quả là nội dung đã được chỉnh sửa.

Ghi nội dung đã chỉnh sửa vào file mới

Sau khi thực hiện chỉnh sửa nội dung, ta ghi nội dung đã chỉnh sửa vào một flie mới. Dưới đây là một ví dụ:

with open("file_moi.txt", "w") as file:
    file.write(content_edited)

print("Đã tạo flie mới với nội dung đã chỉnh sửa.")

giả sử nội dung ban đầu của file "file_goc.txt" là:

Dòng 1
Dòng 2
Dòng 3
Dòng 4
Dòng 5
Dòng 6
Dòng 7

Sau khi thực hiện các đoạn mã trên, file mới "file_moi.txt" sẽ được tạo ra và chứa nội dung đã được chỉnh sửa. Nội dung của file mới sẽ trở thành:

Dòng 1
Dòng 2
Dòng 3
Dòng 4
Dòng 6
Dòng 7

Trong ví dụ trên, mình sử dụng hàm open() để mở file mới "flie_moi.txt" ở chế độ ghi ("w"). Sau đó, mình sử dụng phương thức write() để ghi nội dung đã chỉnh sửa content_edited vào file mới. Điều này tạo ra một flie mới có nội dung đã được cập nhật.

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách sao chép toàn bộ nội dung của một file đã cho vào một file mới và loại bỏ dòng số 5. Bằng cách sử dụng các hàm đọc và ghi file trong Python, ta có thể sao chép và chỉnh sửa nội dung của file. Việc này cho phép chúng ta tương tác và xử lý dữ liệu từ các file theo nhu cầu trong quá trình lập trình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top