INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chấp nhận ba chuỗi bất kỳ từ một lệnh gọi input() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách chấp nhận ba chuỗi bất kỳ từ người dùng thông qua lệnh gọi input() và thực hiện xử lý kết quả. Ta sẽ đi qua từng phần cụ thể của bài tập này và cung cấp ví dụ kết quả cho từng phần.

Nhập ba chuỗi từ người dùng

Đầu tiên, mình sử dụng lệnh input() để yêu cầu người dùng nhập ba chuỗi. Dưới đây là một ví dụ:

chuoi_1 = input("Nhập chuỗi thứ nhất: ")
chuoi_2 = input("Nhập chuỗi thứ hai: ")
chuoi_3 = input("Nhập chuỗi thứ ba: ")

Trong ví dụ trên, mình sử dụng lệnh input() để yêu cầu người dùng nhập chuỗi từ bàn phím và lưu chúng vào các biến chuoi_1, chuoi_2, chuoi_3. Người dùng sẽ nhập các chuỗi tương ứng theo yêu cầu và nhấn Enter để xác nhận.

Xử lý kết quả

Tiếp theo, mình thực hiện xử lý trên các chuỗi đã nhập. Dưới đây là một ví dụ:

tong_chieu_dai = len(chuoi_1) + len(chuoi_2) + len(chuoi_3)
chuoi_dai_nhat = max(chuoi_1, chuoi_2, chuoi_3)
chuoi_ngan_nhat = min(chuoi_1, chuoi_2, chuoi_3)

Trong ví dụ trên, mình sử dụng hàm len() để tính chiều dài của mỗi chuỗi và lưu kết quả vào biến tong_chieu_dai. Sử dụng hàm max() min() để tìm chuỗi có chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất trong ba chuỗi, và lưu kết quả vào biến chuoi_dai_nhat chuoi_ngan_nhat tương ứng.

Hiển thị kết quả

Cuối cùng, mình hiển thị kết quả đã xử lý. Dưới đây là một ví dụ:

print("Tổng chiều dài của ba chuỗi là:", tong_chieu_dai)
print("Chuỗi có chiều dài lớn nhất là:", chuoi_dai_nhat)
print("Chuỗi có chiều dài ngắn nhất là:", chuoi_ngan_nhat)

Nếu mình thực hiện các đoạn mã hoàn chỉnh sau:

chuoi_1 = input("Nhập chuỗi thứ nhất: ")
chuoi_2 = input("Nhập chuỗi thứ hai: ")
chuoi_3 = input("Nhập chuỗi thứ ba: ")

tong_chieu_dai = len(chuoi_1) + len(chuoi_2) + len(chuoi_3)
chuoi_dai_nhat = max(chuoi_1, chuoi_2, chuoi_3)
chuoi_ngan_nhat = min(chuoi_1, chuoi_2, chuoi_3)

print("Tổng chiều dài của ba chuỗi là:", tong_chieu_dai)
print("Chuỗi có chiều dài lớn nhất là:", chuoi_dai_nhat)
print("Chuỗi có chiều dài ngắn nhất là:", chuoi_ngan_nhat)

và giả sử người dùng nhập các chuỗi sau:

Nhập chuỗi thứ nhất: Hello
Nhập chuỗi thứ hai: World!
Nhập chuỗi thứ ba: Python

Khi chạy đoạn mã này, kết quả sẽ là:

Tổng chiều dài của ba chuỗi là: 18
Chuỗi có chiều dài lớn nhất là: World!
Chuỗi có chiều dài ngắn nhất là: Hello

Đoạn mã trên sẽ yêu cầu người dùng nhập ba chuỗi thông qua lệnh input(), tính tổng chiều dài của ba chuỗi bằng cách sử dụng len(), và tìm chuỗi có chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất bằng cách sử dụng max() và min(). Cuối cùng, kết quả sẽ được hiển thị bằng cách sử dụng lệnh print().

Hy vọng bài viết này giúp ích cho bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top