INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị 3 chuỗi “Name”, “Is”, “James” thành “Name**Is**James” trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách nhập và xuất dữ liệu trong Python và thực hiện một bài tập đơn giản: hiển thị ba chuỗi "Name", "Is" và "James" thành một chuỗi duy nhất là "NameIsJames". Ta sẽ sử dụng các phương pháp chuỗi (string) có sẵn trong Python để thực hiện nhiệm vụ này.

Bắt đầu bài tập, mình sẽ sử dụng phương thức input() để nhận các chuỗi từ người dùng. Với mỗi chuỗi, mình sẽ lưu chúng vào các biến tương ứng. Dưới đây là đoạn mã để nhận các chuỗi từ người dùng:

name = input("Nhập chuỗi Name: ")
is_str = input("Nhập chuỗi Is: ")
james = input("Nhập chuỗi James: ")

Sau khi đã nhận được các chuỗi từ người dùng, ta sẽ sử dụng phương thức chuỗi join() để kết hợp các chuỗi thành một chuỗi duy nhất. Để kết hợp chúng theo định dạng yêu cầu, ta sẽ sử dụng ký tự "**" làm dấu phân cách. Dưới đây là đoạn mã để kết hợp các chuỗi:

result = "**".join([name, is_str, james])

Trong đoạn mã trên, result sẽ là chuỗi kết quả sau khi đã kết hợp các chuỗi "Name", "Is" và "James" với dấu "**" giữa chúng.

Cuối cùng, mình chỉ cần in ra chuỗi kết quả để xem kết quả của bài tập:

print(result)

Và đây là toàn bộ đoạn mã hoàn chỉnh:

name = input("Nhập chuỗi Name: ")
is_str = input("Nhập chuỗi Is: ")
james = input("Nhập chuỗi James: ")

result = "**".join([name, is_str, james])
print(result)

Khi chạy đoạn mã này, chương trình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào ba chuỗi "Name", "Is" và "James". Sau đó, nó sẽ kết hợp các chuỗi này thành một chuỗi duy nhất với dấu "**" phân cách và in kết quả ra màn hình.

Kết quả:

anh23 jpg

Bài tập này cho phép bạn tập dùng các phương thức chuỗi trong Python như join() để kết hợp các chuỗi lại với nhau. Bên cạnh đó, nó cũng giúp bạn làm quen với việc nhập và xuất dữ liệu trong Python.

Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện bài tập nhập và xuất Python hiển thị ba chuỗi "Name", "Is" và "James" thành một chuỗi duy nhất là "NameIsJames". Hãy thử làm và tận hưởng quá trình học tập và tìm hiểu thêm các tính năng khác của Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Subtest trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Sử dụng Unittest Coverage trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Mock Requests trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức Stubs trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertTrue() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsInstance() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertIsNone() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertAlmostEqual() trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Phương thức assertEqual trong Python

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Các phương thức Assert trong Python Unittest

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Organizing Code & Running Unittest trong Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng patch() trong unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Sử dụng Mock trong Unittest của Python

Phương thức assertIn() trong Python

Phương thức assertIn() trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Sử dụng Test Fixtures trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Tìm hiểu cách sử dụng unittest trong Python

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Top