INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị 3 chuỗi “Name”, “Is”, “James” thành “Name**Is**James” trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách nhập và xuất dữ liệu trong Python và thực hiện một bài tập đơn giản: hiển thị ba chuỗi "Name", "Is" và "James" thành một chuỗi duy nhất là "NameIsJames". Ta sẽ sử dụng các phương pháp chuỗi (string) có sẵn trong Python để thực hiện nhiệm vụ này.

Bắt đầu bài tập, mình sẽ sử dụng phương thức input() để nhận các chuỗi từ người dùng. Với mỗi chuỗi, mình sẽ lưu chúng vào các biến tương ứng. Dưới đây là đoạn mã để nhận các chuỗi từ người dùng:

name = input("Nhập chuỗi Name: ")
is_str = input("Nhập chuỗi Is: ")
james = input("Nhập chuỗi James: ")

Sau khi đã nhận được các chuỗi từ người dùng, ta sẽ sử dụng phương thức chuỗi join() để kết hợp các chuỗi thành một chuỗi duy nhất. Để kết hợp chúng theo định dạng yêu cầu, ta sẽ sử dụng ký tự "**" làm dấu phân cách. Dưới đây là đoạn mã để kết hợp các chuỗi:

result = "**".join([name, is_str, james])

Trong đoạn mã trên, result sẽ là chuỗi kết quả sau khi đã kết hợp các chuỗi "Name", "Is" và "James" với dấu "**" giữa chúng.

Cuối cùng, mình chỉ cần in ra chuỗi kết quả để xem kết quả của bài tập:

print(result)

Và đây là toàn bộ đoạn mã hoàn chỉnh:

name = input("Nhập chuỗi Name: ")
is_str = input("Nhập chuỗi Is: ")
james = input("Nhập chuỗi James: ")

result = "**".join([name, is_str, james])
print(result)

Khi chạy đoạn mã này, chương trình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào ba chuỗi "Name", "Is" và "James". Sau đó, nó sẽ kết hợp các chuỗi này thành một chuỗi duy nhất với dấu "**" phân cách và in kết quả ra màn hình.

Kết quả:

anh23 jpg

Bài tập này cho phép bạn tập dùng các phương thức chuỗi trong Python như join() để kết hợp các chuỗi lại với nhau. Bên cạnh đó, nó cũng giúp bạn làm quen với việc nhập và xuất dữ liệu trong Python.

Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện bài tập nhập và xuất Python hiển thị ba chuỗi "Name", "Is" và "James" thành một chuỗi duy nhất là "NameIsJames". Hãy thử làm và tận hưởng quá trình học tập và tìm hiểu thêm các tính năng khác của Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top