INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi số thập phân thành bát phân bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi số thập phân thành số bát phân bằng cách sử dụng hàm print() và định dạng đầu ra trong Python.

Số bát phân là hệ thống số có cơ số là 8, trong đó các chữ số từ 0 đến 7 được sử dụng để biểu diễn các giá trị. Trong khi đó, số thập phân là hệ thống số mà chúng ta sử dụng hàng ngày, với cơ số là 10 và các chữ số từ 0 đến 9.

Để chuyển đổi số thập phân thành số bát phân, mình có thể sử dụng hàm print() và định dạng đầu ra trong Python. Định dạng đầu ra được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức .format() hoặc f-string.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách chuyển đổi số thập phân thành số bát phân trong Python:

# Nhập số thập phân từ người dùng
decimal_number = float(input("Nhập số thập phân: "))

# Chuyển đổi số thập phân thành số bát phân
octal_number = oct(int(decimal_number))

# In số bát phân
print("Số bát phân tương ứng là: {}".format(octal_number))

Trong ví dụ trên, ta sử dụng hàm input() để yêu cầu người dùng nhập số thập phân. Hàm float() được sử dụng để chuyển đổi giá trị nhập vào thành số thực.

Tiếp theo, mình sử dụng hàm int() để chuyển đổi số thực thành số nguyên. Sau đó, mình sử dụng hàm oct() để chuyển đổi số nguyên thành số bát phân.

Cuối cùng, mình sử dụng hàm print() để hiển thị số bát phân tương ứng. Trong câu lệnh print(), ta sử dụng định dạng đầu ra "{}".format(octal_number) để chèn giá trị số bát phân vào vị trí {}.

Khi chạy chương trình và nhập số thập phân là 100, chúng ta sẽ nhận được kết quả là số bát phân tương ứng.

24 jpg

Đây chỉ là một ví dụ cơ bản về cách chuyển đổi số thập phân thành số bát phân trong Python bằng cách sử dụng hàm print() và định dạng đầu ra. Bạn có thể tùy chỉnh ví dụ này hoặc thực hiện các phương pháp khác để đạt được kết quả tương tự.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top