INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi số thập phân thành bát phân bằng Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi số thập phân thành số bát phân bằng cách sử dụng hàm print() và định dạng đầu ra trong Python.

Số bát phân là hệ thống số có cơ số là 8, trong đó các chữ số từ 0 đến 7 được sử dụng để biểu diễn các giá trị. Trong khi đó, số thập phân là hệ thống số mà chúng ta sử dụng hàng ngày, với cơ số là 10 và các chữ số từ 0 đến 9.

Để chuyển đổi số thập phân thành số bát phân, mình có thể sử dụng hàm print() và định dạng đầu ra trong Python. Định dạng đầu ra được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức .format() hoặc f-string.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách chuyển đổi số thập phân thành số bát phân trong Python:

# Nhập số thập phân từ người dùng
decimal_number = float(input("Nhập số thập phân: "))

# Chuyển đổi số thập phân thành số bát phân
octal_number = oct(int(decimal_number))

# In số bát phân
print("Số bát phân tương ứng là: {}".format(octal_number))

Trong ví dụ trên, ta sử dụng hàm input() để yêu cầu người dùng nhập số thập phân. Hàm float() được sử dụng để chuyển đổi giá trị nhập vào thành số thực.

Tiếp theo, mình sử dụng hàm int() để chuyển đổi số thực thành số nguyên. Sau đó, mình sử dụng hàm oct() để chuyển đổi số nguyên thành số bát phân.

Cuối cùng, mình sử dụng hàm print() để hiển thị số bát phân tương ứng. Trong câu lệnh print(), ta sử dụng định dạng đầu ra "{}".format(octal_number) để chèn giá trị số bát phân vào vị trí {}.

Khi chạy chương trình và nhập số thập phân là 100, chúng ta sẽ nhận được kết quả là số bát phân tương ứng.

24 jpg

Đây chỉ là một ví dụ cơ bản về cách chuyển đổi số thập phân thành số bát phân trong Python bằng cách sử dụng hàm print() và định dạng đầu ra. Bạn có thể tùy chỉnh ví dụ này hoặc thực hiện các phương pháp khác để đạt được kết quả tương tự.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top