INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra các điều kiện trong một danh sách bằng Boolean trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để kiểm tra xem tất cả các phần tử trong danh sách có thoả mãn một điều kiện cho trước hay không, sử dụng kiểm tra Boolean.

Giả sử mình có một danh sách các số nguyên và mình muốn kiểm tra xem tất cả các số đó có lớn hơn 0 hay không. Dưới đây là cách ta có thể thực hiện điều này trong Python:

def kiem_tra_dieu_kien(danh_sach):
    # Kiểm tra xem tất cả các phần tử trong danh sách có lớn hơn 0 hay không
    ket_qua = all(s > 0 for s in danh_sach)
    return ket_qua

# Danh sách các số nguyên
danh_sach = [1, 2, 3, 4, 5]

# Kiểm tra điều kiện
ket_qua_kiem_tra = kiem_tra_dieu_kien(danh_sach)

if ket_qua_kiem_tra:
    print("Tất cả các phần tử trong danh sách lớn hơn 0.")
else:
    print("Có ít nhất một phần tử trong danh sách không lớn hơn 0.")

Trong ví dụ trên, mình đã định nghĩa một hàm kiem_tra_dieu_kien nhận một danh sách làm đối số. Hàm này sử dụng hàm all() trong Python để kiểm tra xem tất cả các phần tử trong danh sách có thoả mãn điều kiện s > 0 hay không. Hàm all() trả về True nếu tất cả các phần tử trong danh sách đều đúng với điều kiện và False nếu có ít nhất một phần tử không thoả mãn điều kiện.

Sau đó, mình khai báo một danh sách các số nguyên và gọi hàm kiem_tra_dieu_kien() với danh sách này. Kết quả được lưu trong biến ket_qua_kiem_tra. Cuối cùng, mình sử dụng một câu lệnh điều kiện để in ra kết quả tương ứng dựa trên giá trị của ket_qua_kiem_tra.

Bằng cách thay đổi điều kiện trong hàm kiem_tra_dieu_kien, bạn có thể kiểm tra các điều kiện khác nhau trên danh sách.

Dưới đây là kết quả nhận được:

z4445557449631 fc9c6f697dbfce3e26564549a433d67f jpg

Ví dụ: xem xét danh sách các chuỗi và kiểm tra xem tất cả các chuỗi có độ dài lớn hơn 5 hay không.

Hy vọng rằng ví dụ trên đã giúp bạn hiểu cách kiểm tra các điều kiện trong một danh sách bằng Boolean trong Python. Hãy thử áp dụng nó vào các tình huống thực tế của bạn và tận dụng tính linh hoạt của Python trong việc xử lý danh sách.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top