INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra chuỗi đối xứng bằng Boolean trong Python

Việc kiểm tra xem một chuỗi có đối xứng hay không là một vấn đề phổ biến. Một chuỗi được coi là đối xứng nếu nó đọc từ trái sang phải và từ phải sang trái đều cho kết quả giống nhau. Trong bài viết này,mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng Boolean trong Python để kiểm tra tính đối xứng của một chuỗi.

Để giải quyết vấn đề này, mình có thể sử dụng một số phương pháp khác nhau, nhưng một cách đơn giản và hiệu quả là sử dụng Boolean. Ta sẽ so sánh ký tự đầu tiên với ký tự cuối cùng, ký tự thứ hai với ký tự cuối cùng thứ hai, và tiếp tục như vậy. Nếu tất cả các cặp ký tự tương ứng đều giống nhau, thì chuỗi được coi là đối xứng.

Dưới đây là một đoạn mã Python minh họa để kiểm tra tính đối xứng của một chuỗi bằng cách sử dụng Boolean:

def is_symmetric(string):
  # Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường để so sánh
  string = string.lower()

  # Loại bỏ khoảng trắng và dấu câu
  string = ''.join(e for e in string if e.isalnum())

  # So sánh các cặp ký tự tương ứng
  for i in range(len(string) // 2):
    if string[i] != string[-i - 1]:
      return False
  
  return True

# Chuỗi để kiểm tra
test_string = input("Nhập chuỗi cần kiểm tra: ")

if is_symmetric(test_string):
  print("Chuỗi là đối xứng")
else:
  print("Chuỗi không đối xứng")

Giải thích đoạn mã:

 • Hàm is_symmetric được định nghĩa để kiểm tra tính đối xứng của một chuỗi. Đầu tiên, ta chuyển đổi chuỗi thành chữ thường để so sánh đồng nhất.
 • Tiếp theo, mình loại bỏ các ký tự không phải là chữ cái và chữ số khỏi chuỗi. Mình chỉ quan tâm đến các ký tự chữ cái và chữ số trong việc kiểm tra tính đối xứng.
 • Trong vòng lặp, ta so sánh các cặp ký tự tương ứng từ đầu chuỗi và cuối chuỗi. Nếu có bất kỳ cặp nào không giống nhau, thì chuỗi không đối xứng và chúng ta trả về giá trị False.
 • Nếu tất cả các cặp ký tự tương ứng đều giống nhau, ta trả về giá trị True, cho biết chuỗi là đối xứng.

Chương trình trên yêu cầu người dùng nhập một chuỗi và sau đó sử dụng hàm is_symmetric để kiểm tra xem chuỗi đó có đối xứng hay không. Kết quả sẽ được in ra màn hình.

Dưới đây là kết quả khi chạy ra màn hình:

z4439531020462 8fcf238793eb41512a3219cbf8fe5313 jpg

Lưu ý rằng đoạn mã trên xem xét tính đối xứng chỉ dựa trên các ký tự chữ cái và chữ số, bỏ qua các ký tự đặc biệt và khoảng trắng. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh mã để xem xét toàn bộ chuỗi nếu cần thiết.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về cách kiểm tra tính đối xứng của một chuỗi bằng Boolean trong Python.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top