INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số nguyên tố bằng Boolean trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách viết một chương trình Python để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không. Ta sẽ đi qua từng bước để hiểu cách thực hiện công việc này.

Bước 1: Nhập số cần kiểm tra

Đầu tiên, mình cần nhập số mà muốn kiểm tra xem có phải là số nguyên tố hay không. Ví dụ, mình muốn kiểm tra số 7 có phải là số nguyên tố hay không.

number = 7

Bước 2: Kiểm tra số nguyên tố

Để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không, mình có thể kiểm tra xem số đó có chia hết cho bất kỳ số nào từ 2 đến căn bậc hai của số đó hay không. Nếu không tìm thấy bất kỳ số nào từ 2 đến căn bậc hai của số đó mà chia hết cho số đó, thì số đó là số nguyên tố.

is_prime = True

if number < 2:
  is_prime = False
else:
  for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):
    if number % i == 0:
      is_prime = False
      break

Trong mã trên, mình sử dụng một vòng lặp for để kiểm tra xem số number có chia hết cho bất kỳ số nào từ 2 đến căn bậc hai của số đó không. Nếu chia hết, biến is_prime sẽ được đặt là False và vòng lặp sẽ dừng lại. Nếu không tìm thấy số nào chia hết, biến is_prime sẽ được giữ nguyên là True, và số đó sẽ được xem là số nguyên tố.

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình in kết quả dựa trên giá trị của biến is_prime.

if is_prime:
  print(number, "là số nguyên tố.")
else:
  print(number, "không là số nguyên tố.")

Kết quả sẽ là "7 là số nguyên tố." vì số 7 không chia hết cho bất kỳ số nào từ 2 đến căn bậc hai của nó.

Đây là mã hoàn chỉnh của chương trình kiểm tra số nguyên tố bằng Boolean trong Python:

number = 7
is_prime = True

if number < 2:
  is_prime = False
else:
  for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):
    if number % i == 0:
      is_prime = False
      break

if is_prime:
  print(number, "là số nguyên tố.")
else:
  print(number, "không là số nguyên tố.")

Dưới đây là kết quả:

z4444448603801 09bf2e90d5ba1994aabe29dc26c31cad jpg

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu cách viết một chương trình Python để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không bằng cách sử dụng Boolean.Ta đã sử dụng vòng lặp và phép chia để kiểm tra tính nguyên tố của số.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top