INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra phần tử trong danh sách bằng Boolean trong Python

Việc kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong danh sách hay không có thể thực hiện thông qua việc sử dụng Boolean. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách kiểm tra phần tử trong danh sách bằng Boolean trong Python. Ta sẽ đi qua từng bước để hiểu cách thực hiện công việc này.

Bước 1: Xác định danh sách

Đầu tiên, mình cần xác định danh sách trong đó ta muốn kiểm tra sự tồn tại của một phần tử. Ví dụ, chúng ta có danh sách sau:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]

Bước 2: Nhập phần tử cần kiểm tra

Tiếp theo, mình cần nhập phần tử mà chúng ta muốn kiểm tra xem có tồn tại trong danh sách hay không. Ví dụ, ta muốn kiểm tra xem phần tử 3 có tồn tại trong danh sách my_list không.

element = 3

Bước 3: Kiểm tra phần tử

Mình có thể sử dụng toán tử in để kiểm tra xem phần tử có tồn tại trong danh sách hay không. Kết quả của biểu thức này sẽ trả về True nếu phần tử tồn tại và False nếu không tồn tại.

if element in my_list:
    print("Phần tử", element, "đã tồn tại trong danh sách.")
else:
    print("Phần tử", element, "không tồn tại trong danh sách.")

Kết quả sẽ là "Phần tử 3 đã tồn tại trong danh sách." vì phần tử 3 được tìm thấy trong danh sách my_list.

Đây là mã hoàn chỉnh của chương trình kiểm tra phần tử trong danh sách bằng Boolean trong Python:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
element = 3

if element in my_list:
    print("Phần tử", element, "đã tồn tại trong danh sách.")
else:
    print("Phần tử", element, "không tồn tại trong danh sách.")

Dưới đây là kết quả chạy lên chương trình:

z4444303864766 7c24f6fb859f6e66603d4bdddc21faa2 jpg

Trong bài viết này, ta đã tìm hiểu cách kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong danh sách hay không bằng cách sử dụng Boolean trong Python. Việc sử dụng toán tử in rất đơn giản và hiệu quả để thực hiện việc kiểm tra này.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top